Begroting (Planning en Controlstukken)

De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven. De raad doet dit door het vaststellen van een begroting voor het volgende jaar. De begroting moet jaarlijks voor 15 november bij de provincie worden aangeleverd. Daarom is de raadsvergadering altijd begin november.

In de Jaarrekening moet het college aan de gemeenteraad verantwoorden waar zij het afgelopen jaar daadwerkelijk het geld aan heeft besteed en zij moeten de afwijkingen hierin aangeven en onderbouwen. Dus aangeven wat zij wel en niet hebben kunnen uitvoeren en wat dit werkelijk heeft gekost. Het gaat niet alleen om geld maar ook om beleid.  De jaarrekening moet voor 15 juli worden aangeleverd bij de provincie.

Jaarlijks in oktober geeft het college in de Najaarsnota aan de gemeenteraad een toelichting op de tussenstand van het lopende jaar, hierin kunnen nog bijstellingen worden meegenomen.

Verder is er voor het zomerreces nog een Voorjaarsnota, hierin geeft het college aan wat zij in de komende jaren willen gaan en wat dat naar verwachting gaat kosten. Dit vormt de opmaat naar de begroting voor het komende jaar. De gemeenteraad bespreekt dit in juli en geeft hierin richting mee voor het opstellen van de nieuwe begroting.