Agendacommissie

De gemeente Midden-Groningen heeft een agendacommissie die bestaat uit de plaatsvervangend raadsvoorzitter, de voorzitters van de raadscommissie, en de voorzitter van de auditcommissie. De oppositie en de coalitie hebben zo mogelijk elk twee raadsleden in de agendacommissie. De voorzitter van de raad is de technisch voorzitter van de agendacommissie.

Taak

De Agendacommissie van de raad heeft als taak de vergadercyclus van de raad en van de raadscommissies vast te stellen. De agendacommissie stelt de concept agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de raadsvergaderingen vast. De agendacommissie kan bepalen dat agendapunten niet voor een commissievergadering worden geagendeerd, maar rechtstreeks ter besluitvorming op de raadsagenda worden geplaatst.

Andere taken:

  • Het bepalen van de vorm waarin bijeenkomsten in de beeldvormende fase van het vergadermodel worden gehouden;
  • Zorg dragen voor de evaluatie van het vergadermodel;
  • Het beheren van de actie/toezeggingenlijst;
  • Het bewaken van de langere termijnplanning;
  • Voorstellen doen over de door de raad uit te nodigen personen of instellingen anders dan ambtenaren.

Samenstelling agendacommissie