Auditcommissie

De gemeente Midden-Groningen heeft een auditcommissie met negen leden, uit elke politieke partij één. Een raadsadviseur (lid van de griffie) is de ondersteuner/ secretaris van de commissie.

Taak

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad goed en voor altijd te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden is er een auditcommissie. De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen. De auditcommissie heeft een belangrijke rol bij de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

De belangrijkste taak van de commissie is overleg met de accountant over de jaarlijkse controle. De controle door de accountant moet efficiënt en doeltreffend zijn.

De auditcommissie:

  • onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
  • onderhoudt contacten tussen de politiek en de ambtelijke organisatie over de jaarrekening;
  • adviseert de gemeenteraad over de opdracht aan de accountant;
  • adviseert de gemeenteraad over de omgang met de jaarrekening en de rapportering daarover door de accountant;
  • coördineert de onderzoeken van de accountant, de financiële onderzoeken door het college en de onderzoeken van de Rekenkamer.

Beraadslagingen in de auditcommissie zijn niet openbaar.

Samenstelling auditcommissie