Fractievoorzittersoverleg

De gemeente Midden-Groningen heeft fractievoorzittersoverleg die bestaat uit alle fractievoorzitters en de raadsvoorzitter. De voorzitter van de raad is de voorzitter van de agendacommissie. De griffier ondersteunt dit overleg.

Taak

Het fractievoorzittersoverleg doet aanbevelingen  aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.

Beraadslagingen in het fractievoorzittersoverleg zijn niet openbaar,

 

Samenstelling fractievoorzittersoverleg