Raadscommissie 19 april 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a) voorstel over zienswijze financiële stukken GR PG&Z
  De gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en zorg (GR PG&Z) heeft de begroting 2018 geactualiseerd. De raad wordt gevraagd om
  1. Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van
  de gemeenschappelijke regeling Publieke
  Gezondheid en Zorg (GR PG&Z);
  2. Geen zienswijze in te dienen.
  b) bespreking financiële situatie jeugdzorg in Groningen
  De brief gaat in op de verwachte tekorten in de jeugdzorg en de te nemen maatregelen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit voorstel gaat over de afhandeling van de najaarsnota 2017 die de raad ter kennisgeving wordt aangeboden. Het tweede onderdeel is de begrotingswijziging 2018 waar de raad een zienswijze op kan indienen. Ten slotte gaat het voorstel in op de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst (ODG).
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om “De Kalkwijck” te verzelfstandigen. In de afgelopen jaren is dit proces voorbereid, maar in afwachting van de gemeente Midden-Groningen on hold gezet. De gemeente-raad wordt gevraagd het besluit in te trekken voor het
  onderdeel De Kalkwijck.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie van Onderwijs €23,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Op basis van een regionale verdeelsleutel is een budget van € 15.463.000 voor Midden-Groningen beschikbaar.
  De raad wordt vanuit haar controlerende rol gevraagd de verdeling van het budget definitief vast te stellen en daarmee het college de ruimte te geven het programma op de ingezette wijze te vervolgen en het college eventueel wensen mee te geven voor de verdere uitvoering.
  vergroten verkleinen laden...
 • De GGD Groningen valt nu nog onder de gemeente Groningen. In de afgelopen jaren is op basis van het koersdocument een proces gestart om tot een meer zelfstandige GGD Groningen te komen. De raad wordt voorgesteld om:
  1. kennis te nemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de
  oplegnotitie voor het AB PG&Z van 16 februari 2018;
  2. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige GGD Groningen met een S.L.A. voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Groningen;
  3. Geen nadere overwegingen meegeven aan het AB lid van de gemeente Midden-Groningen voor de definitieve besluitvorming in het AB.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)