Raadscommissie 03 december 2019 19:31:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 7 november heeft de raad de programmabegroting vastgesteld. Daarin zijn de begrote belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 opgenomen. De belastingverordeningen moeten worden vastgesteld om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren. Het gaat om verordeningen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, lijkverzorgingsrechten, toeristenbelasting, leges, marktgelden en liggelden.Op 7 november heeft de raad de programmabegroting vastgesteld. Daarin zijn de begrote belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 opgenomen. De belastingverordeningen moeten worden vastgesteld om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren. Het gaat om verordeningen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, lijkverzorgingsrechten, toeristenbelasting, leges, marktgelden en liggelden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De raad stelt op grond van de AVG de heer E. Beverloo aan als functionaris gegevensbescherming voor de raad en de rekenkamercommissie Midden-Groningen en meldt de functionaris gegevensbescherming aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft een gedragscode opgesteld in het belang van bestuurlijke transparantie en de gedachte dat de overheid meer inzicht geeft in het functioneren. De actieve openbaarmakings-verplichting voor overheden is geregeld in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) In deze code wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad is bevoegd voor de gemeente Midden-Groningen diverse verordeningen op te stellen. Twee jaar na de herindeling zullen de verordeningen uit de voormalige gemeenten van rechtswege vervallen ingaande 01-01-2020. De referendumverordening en de verordening burgerinitiatief uit de voormalige gemeenten zijn gebaseerd op oude wet- en regelgeving en passen niet bij de huidige praktijk. Aangezien pas in 2020 actuele informatie beschikbaar komt wordt voorgesteld om dan in de raad een bespreekstuk voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Detailhandel is een belangrijke sector voor de gemeente Midden-Groningen. Het is belangrijk om de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarom is, in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren, een detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen opgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...