Raadscommissie 06 juni 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2020 wordt de GGD Groningen verzelfstandigd. Het personeel is nu nog in dienst van de Gemeente Groningen. Er is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg nodig om dit te realiseren. De nieuwe regeling treedt per 1 oktober 2019 in werking nadat de deelnemende gemeenten hiermee hebben ingestemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in één plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-2 bevat 12 adressen, die worden voorzien van een juiste planologische regeling. Het gaat om niet-controversiële zaken en geen grote maatschappelijke ontwikkelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ten zuiden van de Boekhors in Westerbroek lag de plaatselijke tennisbaan. De Dorpsvereniging Westerbroek heeft, in samenwerking met een plaatselijke projectontwikkelaar, een plan ontwikkeld om op deze locatie woningen te bouwen. Al in 2013 is in de algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Westerbroek met ruime meerderheid ingestemd met dit voornemen. De verdere uitwerking van de plannen is daarna met enige regelmaat (tijdelijk) gestopt en weer opgepakt. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is woningbouw op deze locatie niet mogelijk. Om dit wel mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan heeft de formele procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Midden-Groningen in voorbereiding. Het betreft hier een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen voor de drie heringedeelde gemeenten. Dit nieuwe plan gaat zich uitstrekken over nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente. Voor dat plan is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin worden de kaders/uitgangspunten geschetst rondom 5 thema’s, die in dat plan aan de orde komen. Het gaat hier om 1. de Agrarische sector, 2. Wonen en werken, 3. Recreatie en toerisme, 4. Landschap en Natuur en 5. Duurzaamheid en energietransitie.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)