Raadscommissie 12 september 2019 19:31:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie (RKC) Midden-Groningen heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft een aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad. Hierin wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het onderzoek en het rapport. Daarnaast worden de belangrijkste bevindingen vermeld met daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van ICT een quick scan onderzoek uitgevoerd naar de opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. De RKC heeft een uitgebreide aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad. Hierin worden de belangrijkste bevindingen vermeld met daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 2021 loopt het huidige inkoopcontract van de jeugdhulpcontracten af. In 2019 moet er een besluit genomen worden door het college hoe verder te gaan in 2021. De uitkomsten van dit debat geven het college richting wat de wensen van de raad zijn met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp in Midden-Groningen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het vaststellen van het startdocument Regionale Energiestrategie (RES) geeft de gemeenteraad van Midden-Groningen opdracht aan het college om gezamenlijk een RES Groningen te maken. Deze regionale strategie is erop gericht tot regionale keuzes voor de duurzame opwekking van elektriciteit te komen en hoe invulling te geven aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In het startdocument is opgenomen dat regionale keuzes worden gebaseerd op een integrale maatschappelijke afweging. Uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd hebben onder meer betrekking op maximaal draagvlak, kansen voor werkgelegenheid en een eerlijke verdeling van lasten en lusten.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)