Raadscommissie 13 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het nieuwe re-integratiebeleid 2020-2023 is deels een voortzetting van de beleidskeuzes die reeds in 2015 gemaakt zijn (Participatiewet). Daarnaast is er sprake van nieuw beleid. In het nieuwe beleid ligt het accent op de kwetsbare jongeren, nieuwe premiebeleid voor mensen die parttime werken, meer ruimte voor mensen die als (parttime) zelfstandige aan de slag willen en scholing om de mismatch met de arbeidsmarkt te verkleinen. Om kwetsbare jongeren toekomstperspectief te bieden zal de komende jaren de focus op hen komen te liggen. Zo komen jongeren niet op de wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn zonder een traject richting school of werk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen is wettelijk verplicht om alle verordeningen die waren vastgesteld door de voormalige gemeenteraden te harmoniseren. De verordeningen Participatiewet zijn nu geharmoniseerd en op detail niveau aangepast. Het betreft:

  - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020
  - Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020
  - Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020
  - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020
  vergroten verkleinen laden...
 • Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2018 voor 103 inwoners van de voormalige gemeente Menterwolde. Het algemeen bestuur van Wedeka is voornemens de begroting 2020 op 8 juli 2019 definitief vast te stellen en hierbij de ingediende zienswijzen mee te nemen.
  De Gemeenschappelijke Regeling Wedeka kent als deelnemers nog de gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde. De naam Menterwolde moet worden gewijzigd in “Midden-Groningen”.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd om de verordeningen voor de Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning vast te stellen voor de gemeente Midden-Groningen. De verordeningen zijn aangepast zodat ze voldoen aan de juridische eisen. Een aanpassing gaat over de hoogte van de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen in de Wmo. Het rijk heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2019 de eigen bijdrage in de Wmo voor inwoners maximaal € 17,50 per 4 weken is. Een andere aanpassing gaat over de wijze waarop de gemeente de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vaststelt. In dit voorstel wordt geadviseerd om de hoogte van de persoonsgebonden budgetten aan te passen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Veel inwoners maken gebruik van ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Midden-Groningen gaat op zoek naar meer veerkracht in de samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd de strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, “sociale veerkracht in de praktijk”, vast te stellen. Dit stuk is reeds eerder besproken in de raadscommissie van 7 februari 2019. De vragen die in deze commissie aan het college zijn meegegeven zijn beantwoord in een aparte bijlage.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...