Raadscommissie 25 juni 2019 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • WerkPro heeft een gebrek aan ruimte om haar activiteiten op het gebied van natuur en milieu educatie uit te voeren. In samenwerking met de Gemeente Midden-Groningen hebben zij een mogelijkheid gezocht binnen de bestaande budgetten een duurzame en toekomstbestendige uitbreiding van het hoofdgebouw te realiseren waarmee WerkPro haar doelgroepen beter kan bedienen voor nu en in de toekomst. Er wordt voorgesteld om het hoofdgebouw uit te breiden met een aanbouw die beschikt over alle benodigde functies voor de doelgroepen. De kosten - €80.000,- euro – kunnen worden gefinancierd uit de liquidatie Stichting Baanvak NME uit 2017.
  vergroten verkleinen laden...
 • Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord in Hoogezand mogelijk te maken moet er een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan Stadshart Noord Hoogezand beschrijft de ruimtelijke en functionele eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit van de gebiedsontwikkeling van het stadshart. Voor de nieuwe bewoners, maar zeker ook voor de huidige omwonenden, wordt daarmee de geambieerde beeldkwaliteit van de gebiedsontwikkeling geborgd. Op basis van de ontvangen reacties kan worden geconcludeerd dat er voor het voorliggende beeldkwaliteitsplan breed draagvlak bestaat.
  vergroten verkleinen laden...
 • Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord in Hoogezand mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Als eerste is het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie ‘Tussenhof’ aan de beurt. Dit betreft de huidige grasvelden aan de Kerkstraat, aan de beide zijden van de Erasmusweg, zie bijlage 2.
  Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren kenden allemaal een eigen beleid met regelgeving en verordeningen op het gebied van afval-, grond- en hemelwater. Dit moet worden geharmoniseerd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het afvalwaterbeleidsplan Dit is een stuurmiddel voor het beleid en beheer van de gemeentelijke riolering en watertaken en het dient als onderbouwing voor de rioolheffing. Tevens wordt de raad gevraagd een nieuwe hemel- en grondwaterverordening vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Energiepark Duurkenakker BV heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om een zonnepark van ca. 50 ha te realiseren ten noorden van Duurkenakker te Muntendam. Het gebied is gelegen tussen het AG Wildervanckkanaal en de spoorlijn Veendam-Zuidbroek. Met dit zonnepark kunnen circa 17.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom worden voorzien en wordt daarmee een bijdrage aan de verduurzaming geleverd. Tegen het plan is een aantal zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld na afweging van de ingebrachte zienswijzen de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vorig jaar hebben rijk en regio afspraken gemaakt over het vervolg van de versterkingsopgave. Een van die afspraken is dat de groep 1588 doorgaat en dat daarvoor financiering bij elkaar gebracht zou worden. Dit betekent dat voor deze groep de versterking niet meer privaat (via NAM/CVW), maar publiek (via rijk/gemeente) wordt geregeld. Inmiddels is voor deze groep een werkwijze ontwikkeld waarbij, op basis van de versterkingsadviezen en een berekening van nieuwbouw van de woning, het beschikbare budget voor versterking of nieuwbouw wordt bepaald. Dit budget voor deze specifieke groep kan via een subsidieaanvraag bij de gemeente worden aangevraagd en komt in een bouwdepot. Om dit geregeld te krijgen wordt de gemeenteraad voorgesteld om de subsidieverordening hiervoor vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)