Raadscommissie 01 oktober 2020 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er is afgesproken dat de raad op meerdere momenten in het jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken in het sociaal domein. In de commissie van 16 april jongstleden is een eerste stand van zaken besproken. Deze brief gaat over de huidige stand van zaken in het sociaal domein.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Lutterop zal het voorzitterschap van dhr. Ubels overnemen

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan “Hoogezand, Sluiskade – Werfkade” is in de basis een conserverend bestemmingsplan, de bestaande functies in het gebied worden bestemd. Met dit bestemmingsplan wordt een balans aangebracht tussen met name wonen enerzijds en industrie anderzijds. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen en wordt nu met inachtneming van de ingediende zienswijzen en ambtelijke wijzigingen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft samen met een groot aantal sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen een lokaal sportakkoord gesloten. In het sportakkoord zijn afspraken gemaakt die moeten bijdragen aan het realiseren van een passend, toegankelijk en toekomstbestendig sportaanbod voor alle inwoners in Midden-Groningen. Om de ambities uit het akkoord te realiseren stelt de raad voor de periode 2020, 2021 en 2022 een budget van €40.000 per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het akkoord. De gemeente ontvangt daarvoor aanvullende middelen van €40.000 per jaar van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de Stadsentree in Hoogezand wordt een plan gemaakt voor herontwikkeling en wijkvernieuwing. Het gebied wordt globaal begrensd door het Winschoterdiep (noorden), Kerkstraat (westen), de lintbebouwing aan de noordzijde Hoofdstraat (zuiden) en Winkelhoek (oosten). De Kerkstraat en het kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat/Meint Veningastraat maken onderdeel uit van het plangebied. Nu wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor zowel aankoop van terreinen en verwaarloosde panden in het gebied als voor planvorming in 2020 en de eerste helft van 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)