Raadscommissie 10 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de nieuwe gemeente Midden-Groningen was tot nu toe nog geen sprake van één cultuurbeleid. Er werd nog veel voortgeborduurd op regelingen van de drie oude gemeenten. Met de aanbevelingen in de Kadernota Cultuur wil Midden-Groningen voor de komende periode de lijnen uitzetten waardoor cultuur kan bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in een afrondende fase. De laatste fasen, fase 4 en 5 zijn nu aan de beurt. Om uitvoering te geven aan de laatste fasen van de in 2012 vastgestelde Wijkvisie, is medio mei 2020 een aanvullend ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn geen reacties of zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteits-plan en bestemmingsplan kunnen vervolgens worden vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Voor het bouwrijp- en woonrijp maken van Fase IV wordt nu een Investeringskrediet aangevraagd. Hiermee kan de openbare ruimte in Fase IV worden aangelegd en vernieuwd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan heeft betrekking op het opheffen van het tankstation op het adres Hoofdstraat 181 in Hoogezand. Het tankstation wordt op termijn verplaatst naar de A.B. Nobelweg op het Bedrijvenpark Rengers. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het ontwerpbestemmingsplan wordt ter ongewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Siddeburen huisvest OBS De Springplank, CBS De Zonnewijzer en kinderopvang KidsFirst. Dit gebouw wordt gebouwd aan de Kugelslaan te Siddeburen. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Siddeburen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Hoogezand-West huisvest OBS De Achtbaan, CBS De Hoeksteen, De St Gerardus Majellaschool, kinderopvang Kaka, wijkcentrum Spokie en een sportvoorziening voor de school en de wijk. Dit gebouw wordt gebouwd aan de Erasmusweg te Hoogezand, op de locatie van het voormalig RSG Rehoboth. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Hoogezand-West en realisatie van een sportvoorziening voor de school en de wijk die gedeeltelijk gerealiseerd wordt met een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze gemeente. Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Sinds 1 januari 2020 is de GGD een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Om de verzelfstandiging te realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GR PG&Z. De afgelopen periode is gebleken dat hierbij een aantal zaken onbedoeld zijn gewijzigd of ten onrechte geen plek hebben gekregen in de aangepaste regeling. Door in te stemmen met dit voorstel verleent de gemeenteraad toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om de GR PG&Z te wijzigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)