Raadscommissie 14 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De regio Groningen, bestaande uit vijftien regionale overheden doet op 1 juni haar concept bod aan de rijksoverheid ‘hoe bij te dragen aan de 35 TWh energie op land in 2030‘. De regio heeft hiervoor een Regionale Energie Strategie opgesteld; deze is een uitvloeisel uit het landelijk klimaatakkoord. De regio Groningen gaat voor een bod van 5,7 TWh. Deze 5,7 is opgebouwd uit 4,0 TWh opgewekt in parken van windparken en zonneparken waarover reeds is besloten en al deels in bedrijf zijn en uit 1,7 TWh aan ambities in door de twaalf gemeenten anno 2020 vastgesteld beleid. Tevens gaat de concept RES in op wat is ervoor nodig om steeds meer woningen en gebouwen in de Regio Groningen te verwarmen met andere energiebronnen dan aardgas, hoe het mogelijk is duurzame energie op te wekken met respect voor het Groninger landschap, en hoe kunnen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Groningen hierbij kunnen betrekken en ervoor kunnen zorgen we dat zij meedelen in de opbrengsten van de opwek van duurzame energie? Deze vraagstukken krijgen nadere uitwerking in de periode tot 1 maart 2020, wanneer de definitieve RES wordt opgeleverd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op dit moment vindt er een enorme versterkingsoperatie plaats in het dorp Overschild.

  De versterkingsopgave bestaat uit nieuwbouw en verbouw van een groot deel van de bestaande gebouwen. Het dorp Overschild is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangemeld als pilot voor het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Door dit experiment mag (tijdelijk) op onderdelen worden afgeweken van een aantal wetten en besluiten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dingen anders te regelen, meer los te laten en/of niet meer te regelen. Het onderhavige bestemmingsplan voor Overschild maakt de hiervoor beschreven ontwikkeling mogelijk. Er is een dorpsbouwmeester aangesteld om één en ander in goede banen te leiden en de gesprekken met de omgeving aan te gaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in Overschild en de Slochterveldweg in Slochteren wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen tot wijziging van de bebouwde komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen laat alle taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Hieraan zijn financiële verplichtingen verbonden. Om betrokken te zijn bij de totstandkoming van deze verplichtingen krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 opgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GR PG&Z. De ontwerpbegroting 2021 van de GR PG&Z heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Door geen zienswijze in te dienen stemt de gemeenteraad in met de ontwerp-begroting voor 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen werkt voor het publiek vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen maken we deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Met publiek vervoer bedoelen we het Wmo- en leerlingenvervoer. De GR heeft een ontwerpmeerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2021-2024. Hierin staat welke acties GR Publiek Vervoer wil uitvoeren en hoe dit moet worden betaald. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG is het Afvalsamenwerkingsverband van de gemeenten in Zuidoost Groningen. Het SOZOG heeft het beheer van de verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zo nodig aanbestedingsprocedures uit. Het SOZOG stelt elk jaar een begroting op voor het komende jaar. Voordat het algemeen bestuur van het SOZOG de begroting vaststelt, stelt het de afzonderlijke gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen. Het SOZOG stelt ook elk jaar een rekening op over het afgelopen jaar. De rekening wordt ter kennisgeving aan de afzonderlijke raden toegezonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)