Raadscommissie 15 april 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk armoedebeleid een onderzoek uitgevoerd.

  De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen.

  Aan de orde is de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit het budget scholenprogramma voor KC Zuidbroek.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor Kindcentrum Woldwijck 1 in Hoogezand is op 13 oktober 2020 door vaststelling van het Programma en Overzicht voor het jaar 2021 door het College 190 m2 permanente uitbreiding toegekend om het capaciteitstekort op te heffen. Gelijktijdig met de uitbreiding van het gebouw wordt het gebouw ook nog verder verduurzaamd vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het Toekomstbudget.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van 1 januari 2022 zal de Omgevingswet van kracht worden. De Omgevingswet wil het omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker maken. De invoering van de Omgevingswet ziet de gemeente Midden-Groningen als een groeimodel. Er worden stapsgewijs keuzes gemaakt. In april 2020 is het programmaplan voor de invoering van de Omgevingswet door de raad vastgesteld. Nu de gemeente aan de vooravond staat van de invoering, is een verdieping op de ambities en een nadere uitwerking van de uitgangs-punten nodig. Dit is opgenomen in de uitgangspuntennotitie.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...