Raadsvergadering 01 november 2018 13:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststellen agenda

  -
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De programmabegroting 2019 is een financiële vertaling van de ambities, zoals die zijn verwoord in het visiedocument Kompas, het coalitieakkoord 2018-2022 en de Voorjaarsnota. De begroting van de gemeente moet uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar door de raad te worden vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Vragenuur

  Ter bespreking
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Ingekomen stukken en mededelingen

  Ter vaststelling
  19 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Interpellatie

  -
  4 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In het kader van de ontwikkeling van het Noordelijk deel van het Stadshart Hoogezand, heeft de raad een voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen. Na het besluit van de raad om het voorkeursrecht te vestigen, is er één bezwaar ingediend. De bezwaarschriften-commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. De raad was bevoegd het besluit te nemen tot vestiging van het voorkeursrecht en is daardoor ook bevoegd om te beslissen op bezwaar.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Dit doet zij voor 122 inwoners van Midden-Groningen. Wedeka wil zich graag door ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf. Een koersdocument met die ontwikkeling is nu aan de raad van Midden-Groningen voorgelegd en om een mening/richting gevraagd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10.

  Advies evaluatie Sociale teams

  Bespreekstuk
  9 documenten
  Sinds 2015 wordt in de voorlopers van de nieuw ontstane gemeente Midden-Groningen gewerkt met vijf sociale teams: 3 teams in Hoogezand-Sappemeer, 1 team in Slochteren en 1 team in Menterwolde. Met de gemeenteraden van de drie voormalige gemeenten is afgesproken dat de werkwijze van de sociale teams geëvalueerd zal worden. Na 3 jaar werken in de praktijk is er behoefte aan een evaluatie. Deze evaluatie is bedoeld om keuzes te kunnen maken over de best passende (inhoudelijke) werkwijze en organisatiewijze. Met dit advies worden de uitkomsten van de evaluatie aan de raad voorgelegd en wordt de raad gevraagd in te stemmen met het rapport en de adviezen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie van het CDA heeft verzocht mevrouw M.N. Min te benoemen als fractievertegenwoordiger / plaatsvervangend-commissielid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is sprake van een 2e begrotingswijziging bij Wedeka. Deze begrotingswijziging is ontstaan uit het feit dat de integratie-uitkering sociaal domein voor het onderdeel WSW volgens de meicirculaire gunstiger uitpakt. Voor de gemeente Midden-Groningen is dit “een meevaller” van € 58.786,-. Deelnemende gemeenteraden kunnen een zienswijze naar voren brengen. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13.

  Sluiting

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 07.

  Interpellatie

  -
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)