Raadsvergadering 17 mei 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • a. Verslaglegging van de raadscommissie van 19 april 2018
  b. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 2018
  laden...
 • Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de afhandelingsvoorstellen.
  laden...
 • A. Voorstel over zienswijze financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

  De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG & Z) en geen zienswijze in te dienen

  B. Bespreking financiële situatie jeugdzorg in Groningen (zie raadsbrief 08 op de lijst van ingekomen stukken).
  De raadsbrief gaat in op de te verwachten tekorten in de jeugdzorg en de te nemen maatregelen.
  laden...
 • De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de najaarsnota van de Omgevingsdienst, de directieanalyse en het onderzoek naar het LOS en in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting 2018. De raad wordt gevraagd het college toestemming te verlenen tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling en het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst hiervan op de hoogte te stellen.
  laden...
 • Op 1 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om "De Kalkwijck" te verzelfstandigen. In de afgelopen jaren is dit proces voorbereid, maar in afwachting van de herindeling tot de gemeente Midden-Groningen on hold gezet. De gemeenteraad wordt gevraagd het besluit in te trekken voor het onderdeel De Kakwijck.
  laden...
 • Ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande en nieuwe scholen heeft het Ministerie van Economische Zaken € 73,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de negen Groningse aardbevingsgemeenten. Op basis van een regionale verdeelsleutel is een budget van € 15.463.000 voor de HSSM-gemeenten beschikbaar. De raad wordt vanuit haar controlerende rol gevraagd de verdeling van het budget definitief vast te stellen en daarmee het college de ruimte te geven het programma op de ingezette wijze te vervolgen en het college eventueel wensen mee te geven voor de verdere uitvoering.
  laden...
 • De GGD Groningen valt nu nog onder de gemeente Groningen. In de afgelopen jaren is op basis van het koersdocument een proces gestart om tot meer zelfstandige GGD Groningen te komen. De raad wordt voorgesteld om;
  - kennis te nemen van het rapport Positionering GGD Groningen van 10 januari 2018 en de oplegnotitie voor het Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid en Zorg van 16 februari 2018;
  - Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg om in principe te kiezen voor een zelfstandige GGD Groningen met een Service Level Agreement (dienstverleningsovereenkomst) voor gedeeltelijke ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Groningen;
  - Geen nadere overwegingen mee te geven aan het Algemeen Bestuur lid van de gemeente Midden-Groningen voor de definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur.
  laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)