Raadsvergadering 07 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. Een programma vormgegeven door de Groningers zelf, gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid. De tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet hebben hiervoor vrijdag 5 oktober het startschot gegeven en een startdocument ondertekend.
  Gesproken wordt over een (nog aan de agenda toe te voegen) document, dat door de raad moet worden vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanwege het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) heeft men een vacature uitgezet. Door de sollicitatiecommissie zijn twee geschikte kandidaten gevonden. Het bestuur van de Stichting neemt de voordracht over en verzoekt de raad de nieuwe leden te benoemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op basis van het rooster van aftreden zijn drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) herbenoembaar per 1 januari 2019. Omdat één lid in verband met het aanvaarden van een functie vertrekt, zal later nog een nieuw lid worden geworven. De gemeenteraad wordt gevraagd te besluiten twee leden van de Raad van het Openbaar basisonderwijs te herbenoemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenten in de provincie Groningen kopen gezamenlijk de jeugdhulp in bij een inkooporganisatie RIGG, ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z). Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze indienen ten aanzien van voorgenomen besluiten van het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke regeling. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)