Raadsvergadering 19 december 2019 16:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de Langetermijn agenda en de lijst met toezeggingen.
  laden...
 • Het concept beleidsplan wegen 2020-2024 harmoniseert het beleid van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Door deze harmonisering kunnen onze wegen, fiets- en voetpaden, inritten, parkeerplaatsen volgens dezelfde uitganspunten beheerd en onderhouden worden.
  laden...
 • De raad heeft bij de Voorjaarsnota besloten om het Meedoenfonds te verhogen met
  € 175.000 maar heeft ook tegelijk besloten dat dit bedrag weer bezuinigd moet worden vanaf het jaar 2020. Veel inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum weten de weg naar de webwinkel van het Meedoenfonds te vinden. Inwoners kunnen daar een tegoed besteden voor sociale-, sportieve en culturele activiteiten. In dit voorstel wordt aangegeven hoe we kunnen besparen op het Meedoenfonds. Tevens wordt geadviseerd om ook de voorzieningen ‘medische keuring van een invalidenparkeerkaart’ en de ‘verzekering van een scootmobiel’ op te nemen in het Meedoenfonds nu deze kosten niet langer vergoed worden vanuit de Wmo.
  laden...
 • In juli 2019 is bekend geworden dat het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Een groot deel van het CVW gaat op dit moment over naar de NCG die omgevormd wordt tot de uitvoeringsorganisatie. Een deel van de versterkingsopgave voor de scholen in Midden-Groningen werd door het CVW uitgevoerd. De gemeente Midden-Groningen neemt deze taken over en heeft daarvoor een overeenkomst met NAM en de betrokken schoolbesturen gesloten.
  laden...
 • Detailhandel is een belangrijke sector voor de gemeente Midden-Groningen. Het is belangrijk om de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarom is, in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren, een detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen opgesteld.
  laden...
 • De gemeente Midden-Groningen stelt als een van de gemeenten in het aardbevingsgebied een lokaal programma op, dat aan structureel nieuw perspectief bijdraagt aan de samenleving. College en raadswerkgroep hebben ervoor gekozen om te starten met het opstellen van een lokaal strategisch kader. Deze stap zorgt voor een gedragen besluit over ambities en doelen die voor de gemeente Midden-Groningen als geheel relevant en specifiek zijn. Het draagt bij tot het opstellen van een integraal programmaplan waardoor zoveel mogelijk effect en profijt voor de samenleving kan worden gerealiseerd.
  laden...
 • Op 4 november jl. heeft het Bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) ingestemd met een voorstel over de toedeling van middelen. De toedeling van middelen is een financiële uitwerking van het eerder behandelde Programmakader. Via dit voorstel bieden wij de gemeenteraad van Midden-Groningen eerdergenoemde notitie Financiële Opbouw van het NPG ter instemming aan.
  laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
  laden...
 • Inwoners van de gemeente Midden-Groningen die te maken krijgen met discriminatie kunnen contact opnemen met Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). DMG heeft verzocht de gemeentelijke bijdrage te verhogen van € 0,37 naar € 0,38 per inwoner. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met deze verhoging. Hiervoor is een aanpassing van de verordening inrichting antidiscriminatievoorziening noodzakelijk.
  laden...
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De raad stelt op grond van de AVG de heer E. Beverloo aan als functionaris gegevensbescherming voor de raad en de rekenkamercommissie Midden-Groningen en meldt de functionaris gegevensbescherming aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  laden...
 • De gemeenteraad heeft een gedragscode opgesteld in het belang van bestuurlijke transparantie en de gedachte dat de overheid meer inzicht geeft in het functioneren. De actieve openbaarmakings-verplichting voor overheden is geregeld in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) In deze code wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dit is geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  laden...
 • De raad is bevoegd voor de gemeente Midden-Groningen diverse verordeningen op te stellen. Twee jaar na de herindeling zullen de verordeningen uit de voormalige gemeenten van rechtswege vervallen ingaande 01-01-2020. De referendumverordening en de verordening burgerinitiatief uit de voormalige gemeenten zijn gebaseerd op oude wet- en regelgeving en passen niet bij de huidige praktijk. Aangezien pas in 2020 actuele informatie beschikbaar komt wordt voorgesteld om dan in de raad een bespreekstuk voor te leggen.
  laden...
 • Op 7 november heeft de raad de programmabegroting vastgesteld. Daarin zijn de begrote belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 opgenomen. De belastingverordeningen moeten worden vastgesteld om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren. Het gaat om verordeningen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, lijkverzorgingsrechten, toeristenbelasting, leges, marktgelden en liggelden.
  laden...
 • Op 7 november 2019 heeft de raad de programmabegroting vastgesteld waarin de begrote belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 zijn opgenomen. Om deze belastingopbrengsten te kunnen realiseren dient de voorliggende belastingverordening door de raad te worden vastgesteld.
  laden...
 • In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Voor de kindcentra ’t Heidemeer en Van Heemskerck is de conclusie getrokken dat versterking van deze scholen niet doelmatig is gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van kindcentrum ’t Heidemeer en kindcentrum Van Heemskerck.
  laden...
 • Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen. De Financiële Verordening regelt het financiële beheer en beleid en de financiële organisatie van de gemeente. Het doel van deze verordening is dat de raad uitgangspunten vaststelt voor de uitvoering van de financiële functie.
  laden...
 • Op 2 januari 2018 heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie (RKC) ingesteld. De RKC heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De leden van de RKC zijn voor twee jaar benoemd tot 1 januari 2020.
  De afspraak was dat in 2019 een evaluatie zou plaatsvinden om op basis hiervan de rekenkamerfunctie verder vorm te geven. Daarom ligt dit voorstel nu ter besluitvorming voor.
  laden...
 • De raad wordt voorgesteld om de inzet van de armoederegisseur voort te zetten vanaf het jaar 2020. Met de inzet van een armoederegisseur kan toegewerkt worden naar en uitvoering worden gegeven aan een structurele armoedeaanpak in onze gemeente.
  laden...
 • Met ingang van 1 januari 2020 geldt er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een abonnementstarief. Dit tarief betekent dat inwoners voor de meeste Wmo-voorzieningen maximaal € 19,00 per maand aan eigen bijdrage moeten betalen. De Verordening Wmo moet daardoor worden aangepast. Daarnaast ontbraken een aantal persoonsgebonden budget tarieven in de Verordeningen Jeugdhulp en Wmo. Deze tarieven zijn toegevoegd.
  laden...
 • Nu het beleid omtrent “van Afval naar Grondstof” door de gemeenteraad van Midden-Groningen is vastgesteld, kan ook de Afvalstoffenverordening worden vastgesteld. De gemeentelijke afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van huishoudelijke en andere afvalstoffen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenden allemaal hun eigen verordening. Met dit besluit is ook dit onderwerp binnen de gemeente geharmoniseerd.
  laden...
 • Eén van de opgaven die speelt in het gemeentelijk scholenprogramma, is het realiseren van een Kindcentrum aan de Eikenlaan in Kolham. Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn toekomstbestendigheid, een hoge onderwijskwaliteit en een hoge gebouwkwaliteit.
  Het kindcentrum voorziet in een basisschool en een peuter- en kinderopvang onder één dak. Het initiatief past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken, is een bestemmingsplan noodzakelijk.
  laden...
 • Het Centrum Veilig Wonen heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om maximaal 30 tijdelijke woningen te realiseren. In het belang van de versterkingsopgave in Overschild is tijdelijke huisvesting nodig. De tijdelijke huisvesting wordt primair aangeboden om de veiligheid van de bewoners tijdens de versterking of schadeherstel van hun woning te kunnen garanderen en om aanvullende woonlasten te voorkomen. De raad wordt voorgesteld hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
  laden...
 • Voor een ordelijk verloop van de markten in de gemeente Midden-Groningen wordt een Marktverordening Midden-Groningen 2020 vastgesteld. In de marktverordening worden zaken als de inrichting en het gebruik van de markt en de vergunningverlening voor de standplaatsen geregeld. De bepalingen in de Marktverordening Midden- Groningen zijn nagenoeg gelijk aan de bepalingen in de Marktverordeningen voor de voormalige deelgemeenten en die per 1 januari 2020 vervallen.
  laden...
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt 1 januari 2020 in werking. Het belangrijkste gevolg van de Wnra is, dat de meeste ambtenaren voortaan werkzaam zullen zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een publiekrechtelijke aanstelling. De raad heeft de bevoegdheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de griffier en de medewerkers van de griffie. Gelet op deze bevoegdheid is het aan de raad om per 1 januari 2020 met de griffier en de op de griffie werkzame personen een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
  laden...
 • Om de onderhandelingspositie van de gemeente c.q. het schoolbestuur bij de nieuwbouw van De Wiekslag niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de geheimhouding bekrachtigd op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel.
  laden...
 • Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente woonachtig is. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 februari 2019 aan de heer P.W.G. Verschuren ontheffing verleend voor de termijn van één jaar met terugwerkende kracht tot 02-01-2019. De wethouder, die in Groningen woont, heeft de raad opnieuw verzocht hem deze ontheffing voor 2020 te verlenen.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)