Raadsvergadering 19 september 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De verslagen van de raadscommissies van 5 en en 12 september volgen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de Langetermijn agenda en de lijst met toezeggingen.

  De Lange Termijn Agenda en toezeggingenlijst worden aangevuld tot aan de dag van de vergadering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze verordening regelt de werkzaamheden in en op de ondergrond die het gevolg zijn van het leggen, onderhouden en opruimen van kabels en leidingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van waterleiding of glasvezel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn gemeenten verplicht om een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hadden deze verordening al vastgesteld
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen biedt samen met Menzis een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan voor mensen met een laag inkomen (CAZ). Menzis is de enige zorgverzekeraar die dit in onze regio doet. Er zijn Europese regels voor aanbesteding van diensten. Daarom moeten we in principe de CAZ aanbesteden. Omdat Menzis de enige aanbieder is, heeft dat niet veel zin. Daarom vestigen we een uitsluitend recht ten gunste van Menzis. Dit betekent dat Menzis als enige zorgverzekeraar in de gemeente Midden-Groningen een CAZ kan aanbieden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de harmonisering van het groenbeleid uit de voorgaande gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren in de Beleidsnota Openbaar Groen 2020-2024 wordt ruimte geboden aan initiatieven voor bewoner samenwerking, komt de nadruk te liggen op het leveren van maatwerk per dorp-wijk-buurt en wordt (pro)actief ingespeeld om maatschappelijke en natuurlijke ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...
 • Lefier, de gemeente en het ontwerpbureau De Zwarte Hond/Okra zijn inmiddels gestart met het stedenbouwkundig- en inrichtingsplan voor Gorecht-West fase 4 en 5. Het betreft stedelijk gebied waarbij aansluiting moet worden gezocht bij de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde fases. Voor deze fasen van de planvorming wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd. Voor fase 1, 2 en 3 is dit op identieke wijze gebeurd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beheerplan gaat over de manier waarop de gemeente met haar vastgoed omgaat en de financiering daarvan. Alle gebouw- en installatie onderdelen zijn in kaart gebracht en daarvan zijn van alle items de staat en levensduur bepaald. Daaraan gekoppeld kan dus ook voor ieder item bepaald worden wanneer welk onderhoud moet plaatsvinden en wanneer iets moet worden vervangen. Tegelijkertijd is de gemeente bezig om vastgoedbeleid te ontwikkelen. Dit moet er voor zorgen dat de gemeente voldoende vastgoed beheert om samen met haar inwoners haar maatschappelijke doelen te verwezenlijken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie (RKC) Midden-Groningen heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De RKC heeft een aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad waarin een toelichting gegeven wordt op de totstandkoming van het onderzoek en het rapport. Daarnaast worden de belangrijkste bevindingen vermeld met daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het proces van het samenstellen van de voorjaarsnota 2019 zijn begrotingswijzigingen geïnventariseerd en opgesteld. De begrotingswijzigingen die effect hebben op het saldo van de begroting zijn betrokken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota. De begrotingswijzigingen die geen effect hebben op het begrotingssaldo en administratief technisch van aard zijn, worden nu ter besluitvorming voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 28 maart 2019 is de onderzoeksverordening 213A door de raad vastgesteld. Daarbij zijn abusievelijk de verkeerde, oude verordeningen ingetrokken. Via het vervangen van artikel 4 in de onderzoeksverordening wordt dit gecorrigeerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Scholengroep OPRON verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Midden-Groningen. De Raad van toezicht bestaat uit vijf personen, van wie drie aftredend zijn per 01-10-2019. De scholengroep vraagt instemming om de drie aftredende leden te herbenoemen voor de periode van vier jaren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de noodzaak om de scholen in de gemeente bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te maken, is het realiseren van passende sportvoorzieningen aan het Scholenprogramma toegevoegd. Dit voorstel heeft vooral gevolgen voor Hoogezand en Sappemeer omdat de sport- en gymlokalen op basis van de al ontwikkelde programmaplannen binnen het scholenprogramma van de voormalige gemeente Menterwolde en Slochteren een adequate oplossing bieden voor de vraag voor een passende gymvoorziening.
  vergroten verkleinen laden...
 • De wijze waarop de gemeente haar doelstellingen op het beleidsterrein van wonen, economie, openbare ruimte, klimaat, recreatie en toerisme, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid kan realiseren hangt samen met het gewenste grondgebruik. In de nota duurzaam grondbeleid wordt aangegeven welk grondbeleid toegepast moet worden, gegeven de specifieke situatie. Verder gaat de nota in op het prijsbeleid van de gemeente als zij zelf gronden uitgeeft.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Rekenkamercommissie (RKC) heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van ICT een quick scan onderzoek uitgevoerd naar de opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. De RKC heeft een uitgebreide aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad waarin de belangrijkste bevindingen vermeld worden met daarbij de aanbevelingen van de RKC aan de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de vorming van de gemeente Midden-Groningen is het nodig de regels rond het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen opnieuw vast te stellen.
  De beheersverordeningen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren vervallen met ingang van 2020.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft het afgelopen half jaar een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze visie is in samenspraak met inwoners, scholieren, bedrijfsleven en diverse organisaties tot stand gekomen. De visie vertaalt de ambities die Midden-Groningen heeft op het brede terrein van duurzaamheid en gaat in op de thema’s; samenleving, energievoorziening, landschap en klimaat, wonen, ondernemen en circulaire economie en de gemeentelijke organisatie. Onderdeel van de duurzaamheidsvisie vormt tevens een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2019-2020. De komende jaren zal de gemeente de voortgang van haar duurzaamheidsbeleid monitoren en het uitvoeringsprogramma jaarlijks updaten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het vaststellen van het startdocument Regionale Energiestrategie (RES) geeft de gemeenteraad van Midden-Groningen opdracht aan het college om gezamenlijk een RES Groningen te maken. Deze regionale strategie is erop gericht tot regionale keuzes voor de duurzame opwekking van elektriciteit te komen en hoe invulling te geven aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In het startdocument is opgenomen dat regionale keuzes worden gebaseerd op een integrale maatschappelijke afweging. Uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd hebben onder meer betrekking op maximaal draagvlak, kansen voor werkgelegenheid en een eerlijke verdeling van lasten en lusten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit fonds komt voort uit de Structuurvisie Overschild 2018-2028 en dient een extra kwaliteitsimpuls binnen de grootschalige versterkingsoperatie mogelijk te maken. Na vaststelling van deze verordening kunnen eigenaren binnen het postcodegebied Overschild een subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen die een extra impuls geven aan de kwaliteit van hun eigen woningen en daarmee uiteindelijk aan heel Overschild. De kwaliteitsverhogende maatregelen kunnen betrekking hebben op de ruimtelijke uitstraling van de woning, de duurzaamheid van de woning en de levensloopbestendigheid van de woning.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)