Raadsvergadering 27 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Per 1 januari 2020 wordt de GGD Groningen verzelfstandigd. Het personeel is nu nog in dienst van de Gemeente Groningen. Er is een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg nodig om dit te realiseren. De nieuwe regeling treedt per 1 oktober 2019 in werking nadat de deelnemende gemeenten hiermee hebben ingestemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en aanpassingen in één plan en procedure meegenomen. Het Verzamelbestemmingsplan 2018-2 bevat 12 adressen, die worden voorzien van een juiste planologische regeling. Het gaat om niet-controversiële zaken en geen grote maatschappelijke ontwikkelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Ten zuiden van de Boekhors in Westerbroek lag de plaatselijke tennisbaan. De Dorpsvereniging Westerbroek heeft, in samenwerking met een plaatselijke projectontwikkelaar, een plan ontwikkeld om op deze locatie woningen te bouwen. Al in 2013 is in de algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Westerbroek met ruime meerderheid ingestemd met dit voornemen. De verdere uitwerking van de plannen is daarna met enige regelmaat (tijdelijk) gestopt en weer opgepakt. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is woningbouw op deze locatie niet mogelijk. Om dit wel mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan heeft de formele procedure doorlopen en wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor de gemeente Midden-Groningen in voorbereiding. Het betreft hier een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen voor de drie heringedeelde gemeenten. Dit nieuwe plan gaat zich uitstrekken over nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente. Voor dat plan is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin worden de kaders/uitgangspunten geschetst rondom 5 thema’s, die in dat plan aan de orde komen. Het gaat hier om 1. de Agrarische sector, 2. Wonen en werken, 3. Recreatie en toerisme, 4. Landschap en Natuur en 5. Duurzaamheid en energietransitie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het nieuwe re-integratiebeleid 2020-2023 is deels een voortzetting van de beleidskeuzes die reeds in 2015 gemaakt zijn (Participatiewet). Daarnaast is er sprake van nieuw beleid. In het nieuwe beleid ligt het accent op de kwetsbare jongeren, nieuwe premiebeleid voor mensen die parttime werken, meer ruimte voor mensen die als (parttime) zelfstandige aan de slag willen en scholing om de mismatch met de arbeidsmarkt te verkleinen. Om kwetsbare jongeren toekomstperspectief te bieden zal de komende jaren de focus op hen komen te liggen. Zo komen jongeren niet op de wachtlijst voor beschut werk en zal er geen enkele jongere zijn zonder een traject richting school of werk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen is wettelijk verplicht om alle verordeningen die waren vastgesteld door de voormalige gemeenteraden te harmoniseren. De verordeningen Participatiewet zijn nu geharmoniseerd en op detail niveau aangepast. Het betreft;
  - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020
  - Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Midden-Groningen 2020
  - Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Groningen 2020
  - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Groningen 2020
  vergroten verkleinen laden...
 • Wedeka is de gemeenschappelijke regeling van Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn. Zij voert voor deze gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Dit deed zij in 2018 voor 103 inwoners van de voormalige gemeente Menterwolde. Het algemeen bestuur van Wedeka is voornemens de begroting 2020 op 8 juli 2019 definitief vast te stellen en hierbij de ingediende zienswijzen mee te nemen.
  De Gemeenschappelijke Regeling Wedeka kent als deelnemers nog de gemeenten Menterwolde en Vlagtwedde. De naam Menterwolde moet worden gewijzigd in “Midden-Groningen”.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd om de verordeningen voor de Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning vast te stellen voor de gemeente Midden-Groningen. De verordeningen zijn aangepast zodat ze voldoen aan de juridische eisen. Een aanpassing gaat over de hoogte van de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen in de Wmo. Het rijk heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2019 de eigen bijdrage in de Wmo voor inwoners maximaal € 17,50 per 4 weken is. Een andere aanpassing gaat over de wijze waarop de gemeente de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vaststelt. In dit voorstel wordt geadviseerd om de hoogte van de persoonsgebonden budgetten aan te passen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 28 februari 2019 heeft de raad gevraagd om de mogelijkheid tot intrekken van een verstrekte lening wegens niet toereikende budgetten te schrappen uit de verordening voor de starterslening, de verzilverlening en de stimuleringslening. Na overleg met de ketenpartners bleek dit te kunnen en zijn de verordeningen op dit punt aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • Veel inwoners maken gebruik van ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Midden-Groningen gaat op zoek naar meer veerkracht in de samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd de strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, “sociale veerkracht in de praktijk”, vast te stellen. Dit stuk is reeds eerder besproken in de raadscommissie van 7 februari jongstleden. De vragen die in deze commissie aan het college zijn meegegeven zijn beantwoord in een aparte bijlage.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad stelt een Algemene Subsidieverordening vast voor de gemeente Midden-Groningen. Hierin staat welke activiteiten subsidie kunnen krijgen en welke algemene spelregels er zijn voor subsidies. De verordening moest geactualiseerd en geharmoniseerd worden vanwege de samenvoeging van de gemeenten. De nieuwe verordening treedt per 1 januari 2020 in werking en de ‘oude’ verordeningen van Menterwolde, Hoogezand- Sappemeer en Slochteren worden dan ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Onderwerp: Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines.
  vergroten verkleinen laden...
 • Onderwerp: voorgenomen sluiting station Sappemeer Oost
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)