Raadsvergadering 28 februari 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
  laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.
  laden...
 • De raad van Midden-Groningen vergadert momenteel tijdelijk in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis te Slochteren. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen. Ook de vergaderruimten van de raad en specifiek de raadzaal en de commissiekamer maken daar deel van uit. Om te bepalen hoe de nieuwe raadzaal en de commissiekamer moeten worden ingedeeld heeft de raadswerkgroep “Huisvesting” een advies opgesteld door twee modellen voor te leggen, waarbij wordt geadviseerd om te kiezen voor het Optimummodel.
  laden...
 • De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft tot doel om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. De RKC heeft ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid een uitgebreid onderzoek uitgevoerd.
  De RKC heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en aanbevelingen, die aan de raad ter bespreking en vaststelling worden aangeboden.
  laden...
 • De gemeente wil haar inwoners een financieel instrument bieden voor particuliere woningen. SVn-leningen kunnen benut worden voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen door particulieren. Met de Starterslening lenen particuliere eigenaren op een verantwoorde manier nét dat beetje extra waardoor zij hun woning toch kunnen kopen. Met de Stimuleringslening krijgen eigenaren een mogelijkheid om bouwkundige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning- en comfortverbetering binnen en om de eigen woning. Daarbij is asbestsanering ook inbegrepen. Ditzelfde kan ook door de eigenaar bereikt worden met de Verzilverlening, waarbij zij gebruik maken van een hypothecaire financiering.
  laden...
 • Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente woonachtig is. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 2 januari 2018 aan de heer P.W.G. Verschuren ontheffing verleend voor de termijn van één jaar. De wethouder, die in Groningen woont, heeft de raad verzocht deze ontheffing te verlengen met de maximale termijn van een jaar.
  laden...
 • De nieuwe gemeente Midden-Groningen heeft een nieuwe woonvisie nodig. Dat is wettelijk
  verplicht voor onze relatie met de woningcorporaties en voor prestatieafspraken tussen deze partijen en onze gemeente. De woonvisie is met intensieve inbreng van inwoners en organisaties gemaakt. De raad stelt op basis van haar bevoegdheid de woonvisie vast, samen met het Prestatiekader RWLP van de regio Oost-Groningen voor de voormalige gemeente Menterwolde. De raad stelt daarmee de doelen vast en de kaders waarbinnen het college samen met maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties, de woonvisie kunnen uitwerken in programma’s en projecten.
  laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op de locatie van het huidige gemeentehuis in Hoogezand. In 2016 is fase 1 van het gebouw al opgeleverd waarin het theater/kunstencentrum en de bibliotheek zijn gehuisvest. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp voor fase 2 gereed; dit plan borduurt voort op de architectuur van fase 1. Gevraagd wordt akkoord te gaan met dit definitief ontwerp. Zodra het uitvoeringskrediet door de raad beschikbaar is gesteld kan de sloop en nieuwbouw worden opgestart.
  laden...
 • De gemeente Midden-Groningen heeft besloten tot centrale huisvesting voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige gemeentehuis. Aan de oost- en zuidzijde van het nieuwe gebouw moet de openbare ruimte worden ingericht. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een krediet van € 232.400,- voor de voorbereiding en toezicht van de inrichting van de openbare ruimte fase 2 Het Kielzog. Daarnaast is een uitvoeringskrediet gevraagd van € 303.200,- voor het verleggen van een deel van de Gorecht-Oost;
  laden...
 • Op 19 februari 2019 heeft het college besloten het voorstel Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch aan de raad voor te leggen. Dit voorstel wordt in de commissievergadering van 14 maart 2019 besproken en geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 maart 2019. Bij dit voorstel hoort een financiële bijlage (in naleving van de gemaakte afspraken tussen de schoolbesturen, de NAM en de gemeente Midden-Groningen) waarop het college op grond van artikel 25 lid 2 geheimhouding heeft opgelegd. Deze geheimhouding moet in de eerstvolgende raadsvergadering na oplegging van de geheimhouding door het college worden bekrachtigd door de raad. Dit betekent dat in de raadsvergadering van 28 februari 2019 het bekrachtigingsbesluit door de gemeenteraad moet worden genomen.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)