Raadsvergadering 24 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Spreekrecht:

  U kunt na overleg gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan voor deze raadsvergadering alleen over zaken die niet recent in de commissie- en raadsvergaderingen aan de orde zijn of zijn geweest. Dit betreft de agendapunten waar (R) achter vermeld staat.; het gaat dus om nieuwe of onverwachte situaties, ontwikkelingen of problemen die niet op de agenda staan.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke bijdrage in te dienen. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken en/of een schriftelijke bijdrage indienen tijdens deze vergadering, meldt u zich dan aan via de griffie: Dit kan zowel telefonisch (0598) 373667 als via e-mail: griffie@midden-groningen.nl.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de Lange Termijn Agenda en de lijst met toezeggingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Sinds 1 januari 2020 is de GGD een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Om de verzelfstandiging te realiseren zijn er in oktober 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de GR PG&Z. De afgelopen periode is gebleken dat hierbij een aantal zaken onbedoeld zijn gewijzigd of ten onrechte geen plek hebben gekregen in de aangepaste regeling. Door in te stemmen met dit voorstel verleent de gemeenteraad toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om de GR PG&Z te wijzigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan heeft betrekking op het opheffen van het tankstation op het adres Hoofdstraat 181 in Hoogezand. Het tankstation wordt op termijn verplaatst naar de

  A.B. Nobelweg op het Bedrijvenpark Rengers. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het ontwerpbestemmingsplan wordt ter ongewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  vergroten verkleinen laden...
 • De afgelopen jaren werken Lefier en gemeente samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in een afrondende fase. De laatste fasen, fase 4 en 5 zijn nu aan de beurt. Om uitvoering te geven aan de laatste fasen van de in 2012 vastgestelde Wijkvisie, is medio mei 2020 een aanvullend ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn geen reacties of zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteits-plan en bestemmingsplan kunnen vervolgens worden vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Siddeburen huisvest OBS De Springplank, CBS De Zonnewijzer en kinderopvang KidsFirst. Dit gebouw wordt gebouwd aan de Kugelslaan te Siddeburen. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Siddeburen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Het kindcentrum Hoogezand-West huisvest OBS De Achtbaan, CBS De Hoeksteen, De St Gerardus Majellaschool, kinderopvang Kaka, wijkcentrum Spokie en een sportvoorziening voor de school en de wijk. Dit gebouw wordt gebouwd aan de Erasmusweg te Hoogezand, op de locatie van het voormalig RSG Rehoboth. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Hoogezand-West en realisatie van een sportvoorziening voor de school en de wijk die gedeeltelijk gerealiseerd wordt met een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad neemt kennis van de begrotingen van het Openbaar Primair onderwijs binnen onze gemeente. Via de begroting het jaarverslag en de jaarrekening houden we extern toezicht op de schoolbesturen die de scholen voor het openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het dr. Aletta Jacobs College is een Stichting met een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. De benoemingstermijn van mevrouw C.M Eeken was verstreken. Met dit besluit wordt de benoeming met 4 jaar verlengd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 30 december 2019 is er een bezwaarschrift ontvangen gericht tegen het raadsbesluit voor vaststelling van het Beleid zonneparken in Midden-Groningen. De gemeenteraad heeft het Beleid zonneparken in Midden-Groningen op 28 november 2019 vastgesteld. Omdat het bezwaar gericht is tegen een raadsbesluit, is de raad bevoegd om een besluit op het bezwaarschrift te nemen. De Commissie bezwaarschriften heeft per brief, d.d. 7 april 2020, een advies uitgebracht aan de gemeenteraad en vraagt de raad een beslissing op het bezwaarschrift te nemen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In de nieuwe gemeente Midden-Groningen was tot nu toe nog geen sprake van één cultuurbeleid. Er werd nog veel voortgeborduurd op regelingen van de drie oude gemeenten. Met de aanbevelingen in de Kadernota Cultuur wil Midden-Groningen voor de komende periode de lijnen uitzetten waardoor cultuur kan bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de heer Menting als plaatsvervangend commissielid te benomen voor de fractie van D66.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...