Raadsvergadering 28 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus betreft dit een vergadering zonder publiek. Indien u van plan was in te spreken tijdens deze vergadering, dan kunt u uw bijdrage mailen naar griffie@midden-groningen.nl. Wij zorgen er dan voor dat deze tekst door een ieder op de website te raadplegen is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken, de Lange Termijn Agenda en de lijst met toezeggingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel om in te stemmen met de lijst van de volgende hamerstukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • Midden-Groningen neemt deel in de samenwerking van de Regiovisie Groningen-Assen. De RGA legt jaarlijks onder meer een financiële verantwoording af aan de deelnemende partijen. De jaarrekening 2019 vertoond een overschot en ook de conceptbegroting 2021 geeft geen redenen tot het plaatsen van opmerkingen. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid op de nu voorliggende jaarstukken een zienswijze in te dienen. Het college stelt voor om hiervan af te zien.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen werkt samen met de andere Groninger gemeenten aan de decentralisaties van de taak Beschermd wonen en Opvang. De Groninger gemeenten hebben voor de decentralisaties het “Gezamenlijk plan Groninger gemeenten, Van Beschermd wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020” opgesteld. Hierin zijn naast de inhoud ook de verdeling van de financiële middelen vastgelegd. Vooruitlopend op de uitgestelde landelijke decentralisatie in 2022, willen de Groninger gemeenten gaan werken met het eigen financieel model. De samenwerking en het financiële verdeelmodel worden juridisch onderbouwd met de gewijzigde regeling.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG is het Afvalsamen-werkingsverband van de gemeenten in Zuidoost Groningen. Het SOZOG heeft het beheer van de verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zo nodig aanbestedings-procedures uit. Het SOZOG stelt elk jaar een begroting op voor het komende jaar. Voordat het algemeen bestuur van het SOZOG de begroting vaststelt, stelt het de afzonderlijke gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen. Het SOZOG stelt ook elk jaar een rekening op over het afgelopen jaar. De rekening wordt ter kennisgeving aan de afzonderlijke raden toegezonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het kader van het scholenprogramma dient onder andere een nieuw kindcentrum te worden gerealiseerd. De voorgenomen bouw vindt plaats op het grasveld tussen Hoofdweg 85 en de parkeerplaats bij de sportvelden in Siddeburen. Het bestemmingsplan hiervoor is nu gereed om vastgesteld te worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Met ingang van donderdag 20 februari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de reparatie van twee geconstateerde omissies van de geluidszone behorend bij de industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter ongewijzigde vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het is niet gelukt om dit bestemmingsplan tijdig vast te stellen. Voor het gebied Sluiskade - Werfkade is momenteel geen planologisch regiem van kracht, omdat de tot 30 juni 2013 van toepassing zijnde bestemmingsplannen per 1 juli 2013 zijn vervallen. Daarmee ontstond een zogenaamde ‘witte vlek’. Omdat dit tot ongewenste situatie leidt, wordt om deze reden de gemeenteraad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied ‘Sluiskade - Werfkade’. Hiermee wordt voorkomen dat zich in de periode tot het van kracht worden van een nieuw bestemmingsplan ontwikkelingen plaatsvinden die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op dit moment vindt er een enorme versterkingsoperatie plaats in het dorp Overschild.

  De versterkingsopgave bestaat uit nieuwbouw en verbouw van een groot deel van de bestaande gebouwen. Het dorp Overschild is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangemeld als pilot voor het maken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Door dit experiment mag (tijdelijk) op onderdelen worden afgeweken van een aantal wetten en besluiten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om dingen anders te regelen, meer los te laten en/of niet meer te regelen. Het onderhavige bestemmingsplan voor Overschild maakt de hiervoor beschreven ontwikkeling mogelijk. Er is een dorpsbouwmeester aangesteld om één en ander in goede banen te leiden en de gesprekken met de omgeving aan te gaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen laat alle taken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Hieraan zijn financiële verplichtingen verbonden. Om betrokken te zijn bij de totstandkoming van deze verplichtingen krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vanwege ruimtelijke ontwikkelingen in Overschild en de Slochterveldweg in Slochteren wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen tot wijziging van de bebouwde komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 opgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GR PG&Z. De ontwerpbegroting 2021 van de GR PG&Z heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Door geen zienswijze in te dienen stemt de gemeenteraad in met de ontwerp-begroting voor 2021.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Midden-Groningen werkt voor het publiek vervoer samen met alle gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau. Samen maken we deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Met publiek vervoer bedoelen we het Wmo- en leerlingenvervoer. De GR heeft een ontwerpmeerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2021-2024. Hierin staat welke acties GR Publiek Vervoer wil uitvoeren en hoe dit moet worden betaald. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

  vergroten verkleinen laden...
 • In het Scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen.  Bij vijf projecten wordt een kredietaanvraag en bij twee projecten een projectplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het kindcentrum Woldwijck 2 huisvest OBS De Nico Bulder en OBS Het Ruimteschip (fusieschool), SBO De Sterren, kinderopvang Kaka en een dubbele gymzaal. Dit markante gebouw wordt gebouwd aan de Zuiderkroon te Hoogezand, zodra de bestemmingsplan-wijzigingsprocedure onherroepelijk is. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Woldwijck 2 en realisatie van een (dubbele) gymzaal die in het kader van het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt gerealiseerd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het kindcentrum Kolham huisvest OBS Oetkomst en een kinderopvang (nu te exploiteren door KidsFirst). Het kindcentrum wordt gebouwd aan de Eikenlaan te Kolham. Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van deze kosten voortkomend uit de nieuwbouw van het kindcentrum Kolham

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor De Meent in Schildwolde is de conclusie getrokken dat versterking van deze school niet doelmatig is gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. De reden om voor deze school op dit moment een projectplan uit te werken ligt in het feit, dat de gemeente per 19 december 2019 verantwoordelijk is voor de versterking van De Meent. Het huidige voorstel omvat naast het projectplan de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van deze kosten voortkomend uit de nieuwbouw van De Meent.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het project “Rutger Kopland College’ is actueel geworden op het moment dat nieuwbouw voor het Rutger Kopland College buiten de gemeente niet te realiseren bleek. De reden om op dit moment voor deze school een projectplan uit te werken ligt in het feit, dat het schoolbestuur medio 2019 heeft aangegeven, dat zij haar vestiging in Siddeburen wil behouden. Nu de gemeente per 19 december 2019 verantwoordelijk is voor de versterking van het Rutger Kopland College is een “natuurlijk moment” ontstaan om voor deze school een passend projectplan uit te werken. Het huidige voorstel omvat naast het projectplan de aanvraag van een voorbereidingskrediet voor de dekking van deze kosten voortkomend uit het ontwerptraject van dit project.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voor MFC de Noordsuythoeve in Noorbroek is na uitgebreid onderzoek en voorbereiding de conclusie getrokken dat versterking van dit MFC doelmatig is gezien de kosten die versterking en verduurzaming met zich meebrengen. Het toekomstbudget wordt ingezet voor verduurzaming en functionele verbetering van het bestaande gebouw.

  Het huidige voorstel omvat de aanvraag van een taakstellend krediet voor de dekking van de kosten voortkomend uit het bouwkundig versterken van MFC de Noordsuythoeve.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het agrarisch bedrijf aan de Siepweg 5 te Schildwolde heeft plannen om hun melkveetak uit te breiden. Daarnaast wordt er een nieuwe vleeskuikenstal gebouwd. Het gemeentebestuur is voornemens om aan de gevraagde uitbreiding medewerking te verlenen, mede omdat er zowel planologisch als milieutechnisch geen belemmeringen zijn. Voor de uitbreiding wordt een planologische procedure gevolgd. Onderdeel van die procedure is het vragen van een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad. Ook is het opstellen van een herinrichtingsplan onderdeel van die procedure.

  vergroten verkleinen laden...
 • De regio Groningen, bestaande uit vijftien regionale overheden doet op 1 juni haar concept bod aan de rijksoverheid ‘hoe bij te dragen aan de 35 TWh energie op land in 2030‘. De regio heeft hiervoor een Regionale Energie Strategie opgesteld; deze is een uitvloeisel uit het landelijk klimaatakkoord. De regio Groningen gaat voor een bod van 5,7 TWh. Deze 5,7 is opgebouwd uit 4,0 TWh opgewekt in parken van windparken en zonneparken waarover reeds is besloten en al deels in bedrijf zijn en uit 1,7 TWh aan ambities in door de twaalf gemeenten anno 2020 vastgesteld beleid. Tevens gaat de concept RES in op wat is ervoor nodig om steeds meer woningen en gebouwen in de Regio Groningen te verwarmen met andere energiebronnen dan aardgas, hoe het mogelijk is duurzame energie op te wekken met respect voor het Groninger landschap, en hoe kunnen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Groningen hierbij kunnen betrekken en ervoor kunnen zorgen we dat zij meedelen in de opbrengsten van de opwek van duurzame energie? Deze vraagstukken krijgen nadere uitwerking in de periode tot 1 maart 2020, wanneer de definitieve RES wordt opgeleverd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 17 december 2019 is er een bezwaarschrift ingediend tegen het voorgenomen besluit van de raad van de gemeente Midden-Groningen om de detailhandelsvisie vast te stellen. De gemeenteraad heeft de Detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen op 19 december 2019 vastgesteld. Omdat het bezwaar gericht is tegen een voorgenomen raadsbesluit, is de raad bevoegd om een besluit op het bezwaarschrift te nemen. De Commissie bezwaarschriften heeft per brief, d.d. 7 april 2020, een advies uitgebracht aan de gemeenteraad en vraagt de raad een beslissing op het bezwaarschrift te nemen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt verzocht de geheimhouding die door het college is opgelegd te bekrachtigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt verzocht de heer Metscher te benoemen in de werkgeverscommissie.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)