Raadsbrieven

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

124. Raadsbrief Knijpsbrug en omgeving 2 documenten

123. Raadsbrief jaarverslag 2018 commissie van advies en bezwaarschriften MG 2 documenten

122. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan MFA Meeden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

121. Raadsbrief Beleidsnotitie waardevolle en monumentale houtopstanden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

120. Raadsbrief Aanwijzingsbesluit Alcoholgebieden Midden-Groningen 3 documenten

119. Raadsbrief voortgang vaststelling Aanpak Zorgelijk Onderhoud 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

118. Raadsbrief voorontwerpbestemmingsplan Overschild 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

117. Raadsbrief Bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

116. Raadsbrief Cedris kwaliteitsrapportage 2019 BWRI 2 documenten

111. Raadsbrief informatie aanvraag Regio Deal RWLP Oost-Groningen 2 documenten

115. Raadsbrief Stand van zaken Kadernotitie Cultuur 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

114. Raadsbrief Stand van zaken bestemmingsplannen Stadshart Noord 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

113. Raadsbrief voorontwerp bestemmingsplan kindcentrum Siddeburen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

112. Raadsbrief Uitspraak Raad van State overschrijdingsuitkering 2006-2010 1 document

110. Raadsbrief Handreiking informatieplicht gemeente Midden-Groningen 2 documenten

109. Raadsbrief inzake maatregelen ter beheersing van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 1 document

108. Raadsbrief jaarverslag Kielzog 3 documenten

107. Raadsbrief Doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar 2 documenten

106. Raadsbrief voorontwerp MFA Meeden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

105. Raadsbrief bermen en sloten 2 documenten

104. Raadsbrief informeren raad over brief naar GS inzake motie sluiting Sappemeer-Oost 2 documenten

103. Raadsbrief Voortgang plan van aanpak versterken Midden-Groningen 5 documenten

102. Raadsbrief voornemen niet in beroep te gaan vaststellingsbesluit 2019-202 1 document

101. Raadsbrief n.a.v. ingekomen brief maaien rietoever 2 documenten

100. Raadsbrief Verslag Archiefzorg en –beheer 2018 van de gemeente Midden-Groningen. 4 documenten

99. Raadsbrief Ontwerp bestemmingsplan ‘Schildwolde, Meenteweg 69’ 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

96. Raadsbrief besluit harmonisatie tarieven binnensportaccommodatie 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

98. Raadsbrief bestemmingsplan Kindcentrum Siddeburen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

97. Raadsbrief over de overdracht van het scholenprogramma 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

95. Raadsbrief inzake Ontwerpbestemmingsplan KC Woldwijck 2 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

94. Raadsbrief met informatie over ontwikkelingen rondom het experiment gesloten coffeeshopketen 2 documenten

93. Raadsbrief Indiening projecten leefbaarheidsgelden NPG 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

92. Raadsbrief Stand van zaken De Leine Kropswolde 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

91. Raadsbrief Stand van zaken programma B&L 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

90. Raadsbrief uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2019 2020 4 documenten

89. Raadsbrief over jaarrapportage 2018 Wsw werkbedrijf 2 documenten

88. Raadsbrief - Gemeentelijke samenwerking inkoop jeugdhulp 3 documenten

87. Raadsbrief Eikenprocessierups 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

86. Raadsbrief - Facetbestemmingsplan parkeren 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

85. Raadsbrief Vastgesteld Beleid paardenhouderijen en Aan-huis-verbonden beroepen en bed 1 document

84. Raadsbrief - Beleidsregels bijzondere bijstand 3 documenten

83. Raadsbrief - Motie bermbeheer 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

82. Raadsbrief - Verkeersveiligheidrapportage 2015-2018 BLIQ 2 documenten

81. Raadsbrief - Informatie evaluatie project Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 1 document

80. Raadsbrief - Bomen damkerk 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

79. Raadsbrief - Mc Donalds restaurant Kolham 2 documenten

77. Raadsbrief - Juni rapportage jeugdhulp 2018 – 2019 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

76. Raadsbrief - Klantbelevingsonderzoek BWRI 2019 2 documenten

78. Raadsbrief - Ontwerp beleid zonneparken 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

01. Raadsbrief - Vaststelling subsidies 2016 en 2017 Kwartier Zorg en Welzijn 1 document

75. Raadsbrief - Ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling GD 2020 2 documenten

74. Raadsbrief - VVGB korte koppelleidingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

73. Raadsbrief - Informatie over voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 1 document

72. Raadsbrief - Verkabeling hoogspanningstracé Hoogezand 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

71. Raadsbrief - Stopzetting detachering Kielzogdocenten 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

70. Raadsbrief - Convenant Nadere afspraken tussen gemeenten en Scholengroep OPRON 2 documenten

69. Raadsbrief - Jaarverantwoording kinderopvang 2018 2 documenten

68. Raadsbrief - Provinciaal subsidieaanvraag NPG voor shuttlepilot in Sappemeer 1 document

67. Raadsbrief - Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2019-1 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

66. Raadsbrief - Uitkomst bestuurlijk overleg 5 juni 2019 4 documenten

65. Raadsbrief - Uitvoering Wet WOZ 3 documenten

64. Raadsbrief - Kindcentrum Kolham 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

63. Raadsbrief - Samenwerkingsschool Meeden 2 documenten

62. Raadsbrief - Beleidsregel versterken 6 documenten

61. Raadsbrief - Onderzoek tekorten jeugd Pro Facto 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

60. Raadsbrief - Reactie motie versterken opvoedklimaat 2 documenten

59. Raadsbrief - Convenant Actiecentrum Veiligheid & Zorg 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

58. Raadsbrief - Opstart harmonisatie welstandsnota 2 documenten

57. Raadsbrief - Informatieverzoek SODM over voortgang versterking 2 documenten

56. Raadsbrief - Beantwoording motie CDA SVn verordeningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

55. Raadsbrief - Nadere informatie subsidietoewijzing door Provincie i.r.t. raadsstukken 1 document

54. Raadsbrief - Memo over leefbaarheidssubsidies 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

53. Raadsbrief - Opheffingsnorm basisonderwijs 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

52. Raadsbrief - Stand van zaken bestemmingsplannen Stadshart 2 documenten

51. Raadsbrief - Welkoop 7 documenten

50. Raadsbrief - Startnotitie IV beleid 2020-2023 2 documenten

49. Raadsbrief - Jaarstukken begrotingswijziging en bestemmingsreserve Publiek Vervoer 3 documenten

48. Raadsbrief - Tarieven Hulp bij het Huishouden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

47. Raadsbrief - Zienswijzen en nieuwe monumenten 2 documenten

46. Raadsbrief - Voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

45. Raadsbrief - Begroting 2019 Kielzog 3 documenten

44. Raadsbrief - Adviestraject Vaststellingsbesluit Groningenveld 2019-2020 7 documenten

43. Raadsbrief - Welkoop 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

42. Raadsbrief - Witgoed fonds 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

41. Raadsbrief - Stand van zaken Herinrichting Centrumgebied Slochteren 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

40. Raadsbrief - Kindcentrum Woldwijck 2 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

39. Raadsbrief - Uitkomst aanbesteding uitvoering fase 2 Het Kielzog 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

38. Raadsbrief - Motie bermbeheer 2 documenten

37. Raadsbrief - Aanbieding review SodM 3 documenten

36. Raadsbrief - Aangepast PvA versterking 2 documenten

35. Raadsbrief - Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019 7 documenten

34. Raadsbrief - Overname Steendammmerbrug te Steendam van het waterschap Hunze en Aa's 1 document

33. Raadsbrief convenant (bevings)bestendige zorg in Groningen 2 documenten

32. Raadsbrief - Programma gevolgen gaswinning versterking batch 1588 en convenant 2 documenten

31. Raadsbrief - Aankondiging harmonisatie archeologiebeleid 2 documenten

30. Raadsbrief - Ontwerp Bestemmingsplan Hoogezand Stadshart Tussenhof 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

29. Raadsbrief - Sluting huisartsenpost Hoogezand 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

28. Raadsbrief - Project Meer doen met nieuwkomers 2 documenten

27. Raadsbrief - Voorontwerp Bestemmingsplan KC Kolham 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

26. Raadsbrief - Jaarplan Veiligheid 2019 2 documenten

25. Raadsbrief - Normenkader 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

24. Raadsbrief - ML 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

23. Raadsbrief - Eerste aanvraag NPG 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

22. Raadsbrief - Regeling stimulering ondernemersklimaat Slochteren 2019 2 documenten

21. Raadsbrief - Decembercirculaire gemeentefonds 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

20. Raadsbrief - Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation Meeden 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

19. Raadsbrief - NPG 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

18. Raadsbrief - Najaarsrapportage Omgevingsdienst Groningen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

17. Raadsbrief - Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2018 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

16. Raadsbrief - Taakstelling huisvesten statushouders 2 documenten

15. Raadsbrief - Middelen IBOR 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

14. Raadsbrief - Voortgangsnotitie Kans voor de Veenkoloniën 5 documenten

13. Raadsbrief - Proces recreatiewoningen en bedrijvigheid recreatiegebied Meerwijck 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

12. Raadsbrief - Jaarrekening 2017 Stichting Kielzog 3 documenten

11. Raadsbrief - Verzoek verlenging recht van opstal Noorderweg 1 Slochteren 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

10. Raadsbrief - Evaluatie pilot Ondersteuner Jeugd en gezin 3 documenten

09. Raadsbrief - Voortgang project Stadshart Noord 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

08. Raadsbrief - Planproces Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen 2 documenten

08. Raadsbrief - Debiteurenincasso van bijstandsvorderingen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

07. Raadsbrief - Aanvulling antwoord college Groningen Fonds Tekortgemeenten 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

06. Raadsbrief - Zienswijze herindeling DAL gemeenten 3 documenten

05. Raadsbrief - Tarievennota Sport 3 documenten

04. Raadsbrief - Beheerplan Gemeentelijke gebouwen 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

03. Raadsbrief - Jongerenwerk 4 documenten

02. Raadsbrief - Onderzoeken GKB 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

124. Raadsbrief Knijpsbrug en omgeving.pdf

Raadsbrieven
124-Raadsbrief-Knijpsbrug-en-omgeving.pdf PDF, 72 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

124.1 Bijlage locaties project knijpsbrug en omgeving.pdf

Raadsbrieven
124-1-Bijlage-locaties-project-knijpsbrug-en-omgeving.pdf PDF, 186 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

123. Raadsbrief jaarverslag 2018 commissie van advies voor bezwaarschriften.pdf

Raadsbrieven
123-Raadsbrief-jaarverslag-2018-commissie-van-advies-voor-bezwaarschriften.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

123.1 Jaarverslag 2018 Commissie van advies voor bezwaarschriften MG.pdf

Raadsbrieven
123-1-Jaarverslag-2018-Commissie-van-advies-voor-bezwaarschriften-MG.pdf PDF, 237 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

122. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan MFA Meeden.pdf

Raadsbrieven
122-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-MFA-Meeden.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

121. Raadsbrief Beleidsnotitie waardevolle en monumentale houtopstanden.pdf

Raadsbrieven
121-Raadsbrief-Beleidsnotitie-waardevolle-en-monumentale-houtopstanden.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

120. Raadsbrief aanwijzing alcoholgebieden.pdf

Raadsbrieven
120-Raadsbrief-aanwijzing-alcoholgebieden.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

120.1 Aanwijsbesluit Alcoholgebieden Midden-Groningen 2019 def.pdf

Raadsbrieven
120-1-Aanwijsbesluit-Alcoholgebieden-Midden-Groningen-2019-def.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

120.2 Bijlage Alcoholgebieden.pdf

Raadsbrieven
120-2-Bijlage-Alcoholgebieden.pdf PDF, 14.34 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

119. Raadsbrief voortgang vaststelling Aanpak Zorgelijk Onderhoud.pdf

Raadsbrieven
119-Raadsbrief-voortgang-vaststelling-Aanpak-Zorgelijk-Onderhoud.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

118. Raadsbrief voorontwerpbestemmingsplan Overschild.pdf

Raadsbrieven
118-Raadsbrief-voorontwerpbestemmingsplan-Overschild.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

117. Raadsbrief Bodemkwaliteitskaart PFAS buitengebied.pdf

Raadsbrieven
117-Raadsbrief-Bodemkwaliteitskaart-PFAS-buitengebied.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

116. Raadsbrief Cedris kwaliteitsrapportage 2019 BWRI.pdf

Raadsbrieven
116-Raadsbrief-Cedris-kwaliteitsrapportage-2019-BWRI.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

116.1 Cedris rapportage kwaliteitscode 2019 BWRI.pdf

Raadsbrieven
116-1-Cedris-rapportage-kwaliteitscode-2019-BWRI.pdf PDF, 912 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

111. Raadsbrief informatie aanvraag Regio Deal RWLP Oost-Groningen.pdf

Raadsbrieven
111-Raadsbrief-informatie-aanvraag-Regio-Deal-RWLP-Oost-Groningen.pdf PDF, 185 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

111.1 Bijlage aanvraag Regio Deal RWLP Oost-Groningen.pdf

Raadsbrieven
111-1-Bijlage-aanvraag-Regio-Deal-RWLP-Oost-Groningen.pdf PDF, 418 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

115. Raadsbrief stand van zaken kadernotitie cultuur.pdf

Raadsbrieven
115-Raadsbrief-stand-van-zaken-kadernotitie-cultuur.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

114. Raadsbrief Stand van zaken bestemmingsplannen Stadshart Noord.pdf

Raadsbrieven
114-Raadsbrief-Stand-van-zaken-bestemmingsplannen-Stadshart-Noord.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

113. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan KC Siddeburen.pdf

Raadsbrieven
113-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-KC-Siddeburen.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

112. Raadsbrief uitspraak Raad van State overschrijdingsuitkering 2006-2010.pdf

Raadsbrieven
112-Raadsbrief-uitspraak-Raad-van-State-overschrijdingsuitkering-2006-2010.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

110. Raadsbrief Handreiking informatieplicht.pdf

Raadsbrieven
110-Raadsbrief-Handreiking-informatieplicht.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

110.1 Handreiking informatieplicht.pdf

Raadsbrieven
110-1-Handreiking-informatieplicht.pdf PDF, 128 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

109. Raadsbrief inzake maatregelen ter beheersing van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.pdf

Raadsbrieven
109-Raadsbrief-inzake-maatregelen-ter-beheersing-van-de-vreugdevuren-tijdens-de-jaarwisseling.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

108. Raadsbrief Jaarverslag kielzog.pdf

Raadsbrieven
108-Raadsbrief-Jaarverslag-kielzog.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

108.1 Bijlage 1 Inhoudelijk jaarverslag Kielzog 18-19.pdf

Raadsbrieven
108-1-Bijlage-1-Inhoudelijk-jaarverslag-Kielzog-18-19.pdf PDF, 7.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

108.2 Bijlage 2 Jaarrekening Kielzog 2018 gewaarmerkt.pdf

Raadsbrieven
108-2-Bijlage-2-Jaarrekening-Kielzog-2018-gewaarmerkt.pdf PDF, 10.88 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

107. raadsbrief doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar.pdf

Raadsbrieven
107-raadsbrief-doorstartnotitie-Bedrijvig-en-Leefbaar.pdf PDF, 178 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

107.1 Doorstartnotitie BL CO 17102019.pdf

Raadsbrieven
107-1-Doorstartnotitie-BL-CO-17102019.pdf PDF, 2.41 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

106. Raadsbrief voorontwerp MFA Meeden.pdf

Raadsbrieven
106-Raadsbrief-voorontwerp-MFA-Meeden.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

105. Raadsbrief bermen en sloten.pdf

Raadsbrieven
105-Raadsbrief-bermen-en-sloten.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

105.1 Bijlage Beleidsnotitie bermen en bermsloten.pdf

Raadsbrieven
105-1-Bijlage-Beleidsnotitie-bermen-en-bermsloten.pdf PDF, 6.64 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

104. Raadsbrief informeren raad over brief naar GS inzake motie sluiting Sappemeer-Oost.pdf

Raadsbrieven
104-Raadsbrief-informeren-raad-over-brief-naar-GS-inzake-motie-sluiting-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

104.1 brief GS nav motie sluit Sappemeer Oost.pdf

Raadsbrieven
104-1-brief-GS-nav-motie-sluit-Sappemeer-Oost.pdf PDF, 56 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

103.1 Bijlage 1 bij raadsbrief - Kamerbrief overdracht versterking van EZK naar BZK.pdf

Raadsbrieven
103-1-Bijlage-1-bij-raadsbrief-Kamerbrief-overdracht-versterking-van-EZK-naar-BZK.pdf PDF, 117 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

103.2 Bijlage 1 bij kamerbrief - verantwoordelijkheden versterking.pdf

Raadsbrieven
103-2-Bijlage-1-bij-kamerbrief-verantwoordelijkheden-versterking.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

103.3 Bijlage 2 bij kamerbrief - cijfers versterking.pdf

Raadsbrieven
103-3-Bijlage-2-bij-kamerbrief-cijfers-versterking.pdf PDF, 179 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

103.4 Bijlage 3 bij kamerbrief - versnellingsmaatregelen.pdf

Raadsbrieven
103-4-Bijlage-3-bij-kamerbrief-versnellingsmaatregelen.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

103. Raadsbrief Voortgang plan van aanpak versterken Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
103-Raadsbrief-Voortgang-plan-van-aanpak-versterken-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

102. Raadsbrief voornemen niet in beroep te gaan vaststellingsbesluit 2019-2020.pdf

Raadsbrieven
102-Raadsbrief-voornemen-niet-in-beroep-te-gaan-vaststellingsbesluit-2019-2020-1.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

101. Raadsbrief n.a.v. ingekomen brief maaien rietoever.pdf

Raadsbrieven
101-Raadsbrief-n-a-v-ingekomen-brief-maaien-rietoever.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

101.2 BIjlage 2 ingekomen brief - verzoek om excuusbrief.pdf

Raadsbrieven
101-2-BIjlage-2-ingekomen-brief-verzoek-om-excuusbrief.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

100. Raadsbrief verslag archiefzorg en beheer 2018 Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
100-Raadsbrief-verslag-archiefzorg-en-beheer-2018-Midden-Groningen.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

100.1 Bijlage 1 Jaarverslag Archiefzorg en beheer 2018.pdf

Raadsbrieven
100-1-Bijlage-1-Jaarverslag-Archiefzorg-en-beheer-2018.pdf PDF, 263 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

100.2 Bijlage 2 KPI gemeente MG verslagjaar 2018.pdf

Raadsbrieven
100-2-Bijlage-2-KPI-gemeente-MG-verslagjaar-2018.pdf PDF, 366 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

100.3 Bijlage 3 IQ lijst bij jaarverslag 2018.pdf

Raadsbrieven
100-3-Bijlage-3-IQ-lijst-bij-jaarverslag-2018.pdf PDF, 167 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

99. Raadsbrief ontwerp bestemmingsplan Schildwolde Meenteweg 69.pdf

Raadsbrieven
99-Raadsbrief-ontwerp-bestemmingsplan-Schildwolde-Meenteweg-69.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

96. Raadsbrief besluit harmonisatie tarieven binnensportaccommodatie.pdf

Raadsbrieven
96-Raadsbrief-besluit-harmonisatie-tarieven-binnensportaccommodatie.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

98. Raadsbrief bestemmingsplan Kindcentrum Siddeburen.pdf

Raadsbrieven
98-Raadsbrief-bestemmingsplan-Kindcentrum-Siddeburen.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

97. Raadsbrief over de overdracht van het scholenprogramma.pdf

Raadsbrieven
97-Raadsbrief-over-de-overdracht-van-het-scholenprogramma.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

95. Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan KC Woldwijck 2.pdf

Raadsbrieven
95-Raadsbrief-ontwerpbestemmingsplan-KC-Woldwijck-2.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

94. Raadsbrief met informatie over ontwikkelingen rondom het experiment gesloten coffeeshopketen.pdf

Raadsbrieven
94-Raadsbrief-met-informatie-over-ontwikkelingen-rondom-het-experiment-gesloten-coffeeshopketen-1.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

94.1 Adviescommissie experiment gesloten cannabisketen_rapportage fase 2_WEB.pdf

Raadsbrieven
94-1-Adviescommissie-experiment-gesloten-cannabisketen-rapportage-fase-2-WEB-1.pdf PDF, 751 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

93. raadsbrief Indiening projecten leefbaarheidsgelden NPG.pdf

Raadsbrieven
93-raadsbrief-Indiening-projecten-leefbaarheidsgelden-NPG-1.pdf PDF, 106 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

92. Raadsbrief Stand van zaken De Leine Kropswolde.pdf

Raadsbrieven
92-Raadsbrief-Stand-van-zaken-De-Leine-Kropswolde-2.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

91. Raadsbrief Stand van zaken programma B&L.pdf

Raadsbrieven
91-Raadsbrief-Stand-van-zaken-programma-B-L-1.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

90. Raadsbrief uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2019 2020.pdf

Raadsbrieven
90-Raadsbrief-uitvoeringsplan-gladheidsbestrijding-2019-2020-1.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

90.1 Bijlage 1 Kaart van de gemeente met de ingetekende strooiroute fietspaden paars.pdf

Raadsbrieven
90-1-Bijlage-1-Kaart-van-de-gemeente-met-de-ingetekende-strooiroute-fietspaden-paars-1.pdf PDF, 5.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

90.2 Bijlage 2 Kaart van de gemeente met de ingetekende strooiroute rijbanen en fietspaden.pdf

Raadsbrieven
90-2-Bijlage-2-Kaart-van-de-gemeente-met-de-ingetekende-strooiroute-rijbanen-en-fietspaden-1.pdf PDF, 5.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

90.3 Bijlage 3 Kaart rijbanen.pdf

Raadsbrieven
90-3-Bijlage-3-Kaart-rijbanen-1.pdf PDF, 5.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

89. Raadsbrief over jaarrapportage 2018 Wsw werkbedrijf.pdf

Raadsbrieven
89-Raadsbrief-over-jaarrapportage-2018-Wsw-werkbedrijf-2.pdf PDF, 56 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

89.1 Jaarrapportage BWRI Werkbedrijf 2018.pdf

Raadsbrieven
89-1-Jaarrapportage-BWRI-Werkbedrijf-2018-2.pdf PDF, 1.08 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

88. Raadsbrief gemeentelijke samenwerking inkoop jeugdhulp.pdf

Raadsbrieven
88-Raadsbrief-gemeentelijke-samenwerking-inkoop-jeugdhulp-3.pdf PDF, 99 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

88.1 beantwoording huiswerkvragen Dagelijks Bestuur PG&Z ter voorbereiding op de bestuurlijke conferentie van 11 september 2019.pdf

Raadsbrieven
88-1-beantwoording-huiswerkvragen-Dagelijks-Bestuur-PG-Z-ter-voorbereiding-op-de-bestuurlijke-conferentie-van-11-september-2019-1.pdf PDF, 801 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

88.2 Regionale samenwerking Jeugdhulp def.pdf

Raadsbrieven
88-2-Regionale-samenwerking-Jeugdhulp-def-3.pdf PDF, 725 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

87. Raadsbrief Eikenprocessierups.pdf

Raadsbrieven
87-Raadsbrief-Eikenprocessierups-2.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

86. Raadsbrief facetbestemmingsplan parkeren.pdf

Raadsbrieven
86-Raadsbrief-facetbestemmingsplan-parkeren-2.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

85. Raadsbrief Vastgesteld Beleid paardenhouderijen en Aan-huis-verbonden beroepen en bed.pdf

Raadsbrieven
85-Raadsbrief-Vastgesteld-Beleid-paardenhouderijen-en-Aan-huis-verbonden-beroepen-en-bed-1.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

84. Raadsbrief beleidsregels bijzondere bijstand.pdf

Raadsbrieven
84-Raadsbrief-beleidsregels-bijzondere-bijstand-1.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

84.1 Midden-Groningen beleidsregels bbjzproof.pdf

Raadsbrieven
84-1-Midden-Groningen-beleidsregels-bbjzproof-1.pdf PDF, 189 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

84.2 Midden-Groningen bwriinstructiebb.pdf

Raadsbrieven
84-2-Midden-Groningen-bwriinstructiebb-1.pdf PDF, 1.75 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

83. Raadsbrief motie bermbeheer.pdf

Raadsbrieven
83-Raadsbrief-motie-bermbeheer-1.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

82. Raadsbrief Verkeersveiligheidrapportage 2015-2018 BLIQ.pdf

Raadsbrieven
82-Raadsbrief-Verkeersveiligheidrapportage-2015-2018-BLIQ-1.pdf PDF, 112 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

82.1 Verkeersveiligheidsrapportage.pdf

Raadsbrieven
82-1-Verkeersveiligheidsrapportage-1.pdf PDF, 5.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

81. Raadsbrief informatie evaluatie project Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf

Raadsbrieven
81-Raadsbrief-informatie-evaluatie-project-Lokale-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-1.pdf PDF, 125 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

80. Raadsbrief inzake bomen damkerk.pdf

Raadsbrieven
80-Raadsbrief-inzake-bomen-damkerk-1.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

79. Raadsbrief nav collegebesluit Mc Donalds restaurant Kolham.pdf

Raadsbrieven
79-Raadsbrief-nav-collegebesluit-Mc-Donalds-restaurant-Kolham-2.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

79.1 Brief aan omwonenden Knijpslaan.pdf

Raadsbrieven
79-1-Brief-aan-omwonenden-Knijpslaan-2.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

77. Raadsbrief Juni rapportage jeugdhulp 2018 – 2019.pdf

Raadsbrieven
77-Raadsbrief-Juni-rapportage-jeugdhulp-2018-2019-2.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

76. Raadsbrief klantbelevingsonderzoek BWRI 2019.pdf

Raadsbrieven
76-Raadsbrief-klantbelevingsonderzoek-BWRI-2019-2.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

76.1 Definitief rapport Klanttevredenheidsonderzoek 2019.pdf

Raadsbrieven
76-1-Definitief-rapport-Klanttevredenheidsonderzoek-2019-2.pdf PDF, 1.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

78. raadsbrief ontwerp beleid zonneparken.pdf

Raadsbrieven
78-raadsbrief-ontwerp-beleid-zonneparken-2.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

01. Raadsbrief vaststelling subsidies 2016 en 2017 Kwartier Zorg en Welzijn.pdf

Raadsbrieven
01-Raadsbrief-vaststelling-subsidies-2016-en-2017-Kwartier-Zorg-en-Welzijn-1.pdf PDF, 103 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

75. Raadsbrief ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling GD 2020.pdf

Raadsbrieven
75-Raadsbrief-ontwerp-hoofdlijnen-busdienstregeling-GD-2020-2.pdf PDF, 57 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

75.1 Bijlage uitgaande brief aan OV Bureau.pdf

Raadsbrieven
75-1-Bijlage-uitgaande-brief-aan-OV-Bureau-2.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

74. Raadsbrief VVGB korte koppelleidingen.pdf

Raadsbrieven
74-Raadsbrief-VVGB-korte-koppelleidingen-2.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

73. Raadsbrief Informatie over voorontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47.pdf

Raadsbrieven
73-Raadsbrief-Informatie-over-voorontwerp-bestemmingsplan-Hoogezand-Foxham-45-47-2.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

72. Raadsbrief verkabeling hoogspanningstracé Hoogezand.pdf

Raadsbrieven
72-Raadsbrief-verkabeling-hoogspanningstrace-Hoogezand-2.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

71. Raadsbrief stopzetting detachering Kielzogdocenten.pdf

Raadsbrieven
71-Raadsbrief-stopzetting-detachering-Kielzogdocenten-2.pdf PDF, 91 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

70. Raadsbrief Convenant Nadere afspraken tussen gemeenten en Scholengroep OPRON.pdf

Raadsbrieven
70-Raadsbrief-Convenant-Nadere-afspraken-tussen-gemeenten-en-Scholengroep-OPRON-2.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

70.1 Bijlage 1 Convenant scholengroep OPRON en gemeenten.pdf

Raadsbrieven
70-1-Bijlage-1-Convenant-scholengroep-OPRON-en-gemeenten-2.pdf PDF, 300 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

69. Raadsbrief Jaarverantwoording kinderopvang 2018.pdf

Raadsbrieven
69-Raadsbrief-Jaarverantwoording-kinderopvang-2018-2.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

69.1 Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 gemeente Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
69-1-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2018-gemeente-Midden-Groningen-2.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

68. Raadsbrief Provinciaal subsidieaanvraag NPG voor shuttlepilot in Sappemeer.pdf

Raadsbrieven
68-Raadsbrief-Provinciaal-subsidieaanvraag-NPG-voor-shuttlepilot-in-Sappemeer-2.pdf PDF, 59 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

67. Raadsbrief Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2019-1.pdf

Raadsbrieven
67-Raadsbrief-Ontwerp-Verzamelbestemmingsplan-2019-1-2.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

66. Raadsbrief Uitkomst bestuurlijk overleg 5 juni 2019.pdf

Raadsbrieven
66-Raadsbrief-Uitkomst-bestuurlijk-overleg-5-juni-2019-3.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

66.1 Bijlage 1 Brief uitkomsten Bestuurlijk Overleg 5 juni 2019.pdf

Raadsbrieven
66-1-Bijlage-1-Brief-uitkomsten-Bestuurlijk-Overleg-5-juni-2019-3.pdf PDF, 899 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

66.2 Bijlage 1A. Overzicht versnellingsmaatregelen.pdf

Raadsbrieven
66-2-Bijlage-1A-Overzicht-versnellingsmaatregelen-3.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

66.3 Bijlage 1B. Brief TCMG maatregelen schadeafhandeling.pdf

Raadsbrieven
66-3-Bijlage-1B-Brief-TCMG-maatregelen-schadeafhandeling-3.pdf PDF, 1.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

65. Raadsbrief Uitvoering Wet WOZ.pdf

Raadsbrieven
65-Raadsbrief-Uitvoering-Wet-WOZ-2.pdf PDF, 204 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

65.1 Overzicht marktontwikkeling 2017-2018 per gemeente.pdf

Raadsbrieven
65-1-Overzicht-marktontwikkeling-2017-2018-per-gemeente-2.pdf PDF, 404 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

65.2 Beantwoording vragen over vaststelling WOZ-waarden door gemeenten.pdf

Raadsbrieven
65-2-Beantwoording-vragen-over-vaststelling-WOZ-waarden-door-gemeenten-2.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

64. Raadsbrief kindcentrum Kolham.pdf

Raadsbrieven
64-Raadsbrief-kindcentrum-Kolham-2.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

63. Raadsbrief Samenwerkingsschool Meeden.pdf

Raadsbrieven
63-Raadsbrief-Samenwerkingsschool-Meeden-2.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

63.1 Bijlage 1 brief situatie Meeden.pdf

Raadsbrieven
63-1-Bijlage-1-brief-situatie-Meeden-2.pdf PDF, 573 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62. Raadsbrief over beleidsregel versterken.pdf

Raadsbrieven
62-Raadsbrief-over-beleidsregel-versterken-2.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.1 Kamerbrief Besluit versterking Groningen.pdf

Raadsbrieven
62-1-Kamerbrief-Besluit-versterking-Groningen-2.pdf PDF, 276 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.2 Besluit Versterking gebouwen Groningen.pdf

Raadsbrieven
62-2-Besluit-Versterking-gebouwen-Groningen-2.pdf PDF, 734 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.3 Wijziging Instellingsbesluit NCG ivm Besluit versterking Groningen.pdf

Raadsbrieven
62-3-Wijziging-Instellingsbesluit-NCG-ivm-Besluit-versterking-Groningen-2.pdf PDF, 155 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.4 Tijdelijke_samenwerkingsovereenkomst_NCG_met_CVW_over_versterkingsoperatie.pdf

Raadsbrieven
62-4-Tijdelijke-samenwerkingsovereenkomst-NCG-met-CVW-over-versterkingsoperatie-2.pdf PDF, 170 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

62.5 Tijdelijke_overeenkomst_operationalisering_aansturing_versterkingsoperatie.pdf

Raadsbrieven
62-5-Tijdelijke-overeenkomst-operationalisering-aansturing-versterkingsoperatie-2.pdf PDF, 121 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

61. raadsbrief Onderzoek tekorten jeugd Pro Facto.pdf

Raadsbrieven
61-raadsbrief-Onderzoek-tekorten-jeugd-Pro-Facto-2.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

60. Raadsbrief reactie motie versterken opvoedklimaat.pdf

Raadsbrieven
60-Raadsbrief-reactie-motie-versterken-opvoedklimaat-2.pdf PDF, 263 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

60.1 BIJLAGE Rapport Meer kansen voor kinderen in de gemeente Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
60-1-BIJLAGE-Rapport-Meer-kansen-voor-kinderen-in-de-gemeente-Midden-Groningen-2.pdf PDF, 1022 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

59. Raadsbrief convenant Actiecentrum Veiligheid & Zorg.pdf

Raadsbrieven
59-Raadsbrief-convenant-Actiecentrum-Veiligheid-Zorg-2.pdf PDF, 83 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

58. Raadsbrief opstart harmonisatie welstandsnota.pdf

Raadsbrieven
58-Raadsbrief-opstart-harmonisatie-welstandsnota-1.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

58.1 planning welstandsnota.pdf

Raadsbrieven
58-1-planning-welstandsnota-1.pdf PDF, 172 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

57. Raadsbrief informatieverzoek SODM over voortgang versterking.pdf

Raadsbrieven
57-Raadsbrief-informatieverzoek-SODM-over-voortgang-versterking-2.pdf PDF, 582 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

57.1 Reactie regio op informatieverzoek SodM.pdf

Raadsbrieven
57-1-Reactie-regio-op-informatieverzoek-SodM-2.pdf PDF, 406 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

56. Raadsbrief beantwoording motie CDA SVn verordeningen 07-05-2019.pdf

Raadsbrieven
56-Raadsbrief-beantwoording-motie-CDA-SVn-verordeningen-07-05-2019-1.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

55 Raadsbrief nadere informatie subsidietoewijzing door Provincie i.r.t. raadsstukken.pdf

Raadsbrieven
55-Raadsbrief-nadere-informatie-subsidietoewijzing-door-Provincie-i-r-t-raadsstukken-2.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

54. Raadsbrief memo over leefbaarheidssubsidies.pdf

Raadsbrieven
54-Raadsbrief-memo-over-leefbaarheidssubsidies-2.pdf PDF, 184 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

53. Raadsbrief opheffingsnorm basisonderwijs.pdf

Raadsbrieven
53-Raadsbrief-opheffingsnorm-basisonderwijs-2.pdf PDF, 102 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

52. Raadsbrief stand van zaken bestemmingsplannen Stadshart.pdf

Raadsbrieven
52-Raadsbrief-stand-van-zaken-bestemmingsplannen-Stadshart-2.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

52.1 Raadsbrief bijlage - Kaart locatie plangebieden.pdf

Raadsbrieven
52-1-Raadsbrief-bijlage-Kaart-locatie-plangebieden-2.pdf PDF, 360 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51. Raadsbrief Welkoop.pdf

Raadsbrieven
51-Raadsbrief-Welkoop-2.pdf PDF, 49 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.1 Oplegger Raadsbrief Welkoop).pdf

Raadsbrieven
51-1-Oplegger-Raadsbrief-Welkoop-2.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.2 Raadsbrief 43 Welkoop.pdf

Raadsbrieven
51-2-Raadsbrief-43-Welkoop-2.pdf PDF, 51 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.3 Brief Welkoop 21maart.pdf

Raadsbrieven
51-3-Brief-Welkoop-21maart-2.pdf PDF, 41 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.4 KANAALBOULEVARD 2019-03-20.pdf

Raadsbrieven
51-4-KANAALBOULEVARD-2019-03-20-2.pdf PDF, 4.86 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.5 Mail vervolggesprek.pdf

Raadsbrieven
51-5-Mail-vervolggesprek-2.pdf PDF, 24 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

51.6 Mails Welkoop Ano.pdf

Raadsbrieven
51-6-Mails-Welkoop-Ano-2.pdf PDF, 197 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

50. Raadsbrief Startnotitie IV beleid 2020-2023.pdf

Raadsbrieven
50-Raadsbrief-Startnotitie-IV-beleid-2020-2023-2.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

50.1 BIJLAGE Startnotitie IV beleid 2020-2023 12-04-2019.pdf

Raadsbrieven
50-1-BIJLAGE-Startnotitie-IV-beleid-2020-2023-12-04-2019-2.pdf PDF, 89 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

49. Raadsbrief jaarstukken begrotingswijziging en bestemmingsreserve Publiek Vervoer.pdf

Raadsbrieven
49-Raadsbrief-jaarstukken-begrotingswijziging-en-bestemmingsreserve-Publiek-Vervoer-2.pdf PDF, 110 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

49.1 Bijlage 1 Jaarstukken 2018.pdf

Raadsbrieven
49-1-Bijlage-1-Jaarstukken-2018-2.pdf PDF, 964 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

49.2 Bijlage 2 Accountantsverslag 2018.pdf

Raadsbrieven
49-2-Bijlage-2-Accountantsverslag-2018-2.pdf PDF, 2.68 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

48. raadsbrief Tarieven Hulp bij het Huishouden.pdf

Raadsbrieven
48-raadsbrief-Tarieven-Hulp-bij-het-Huishouden-2.pdf PDF, 72 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

47. raadsbrief zienswijzen en nieuwe monumenten.pdf

Raadsbrieven
47-raadsbrief-zienswijzen-en-nieuwe-monumenten-2.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

47.1 Bijlage zienswijzennotitie geanonimiseerd fase 1.pdf

Raadsbrieven
47-1-Bijlage-zienswijzennotitie-geanonimiseerd-fase-1-2.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

46. Raadsbrief voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild.pdf

Raadsbrieven
46-Raadsbrief-voorschot-Fonds-Kwaliteitsimpuls-Overschild-2.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

45. Raadsbrief begroting 2019 Kielzog.pdf

Raadsbrieven
45-Raadsbrief-begroting-2019-Kielzog-2.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

45.1 Bijlage 1 brief aan stichting Kielzog.pdf

Raadsbrieven
45-1-Bijlage-1-brief-aan-stichting-Kielzog-2.pdf PDF, 144 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

45.2 Begroting 2019.pdf

Raadsbrieven
45-2-Begroting-2019-2.pdf PDF, 611 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44. raadsbrief adviestraject Vaststellingsbesluit Groningenveld 2019-2020.pdf

Raadsbrieven
44-raadsbrief-adviestraject-Vaststellingsbesluit-Groningenveld-2019-2020-1.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.1 Bijlage 1a Operationele Strategieën voor het Gasjaar 2019-2020.pdf

Raadsbrieven
44-1-Bijlage-1a-Operationele-Strategieen-voor-het-Gasjaar-2019-2020-1.pdf PDF, 4.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.2 Bijlage 1b Seismic HRA Groningen Field update for Production Profile GTS-raming 2019.pdf

Raadsbrieven
44-2-Bijlage-1b-Seismic-HRA-Groningen-Field-update-for-Production-Profile-GTS-raming-2019-1.pdf PDF, 10.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.3 Bijlage 2 Snelle review van de risico-analyse voor de gaswinning in Groningen (2019).pdf

Raadsbrieven
44-3-Bijlage-2-Snelle-review-van-de-risico-analyse-voor-de-gaswinning-in-Groningen-2019-1.pdf PDF, 2.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.4 Bijlage 3 Brief aan RvS vertegenwoordiging Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
44-4-Bijlage-3-Brief-aan-RvS-vertegenwoordiging-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 643 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.5 Bijlage 4 Verweerschrift Minister EZK 20190228.pdf

Raadsbrieven
44-5-Bijlage-4-Verweerschrift-Minister-EZK-20190228-1.pdf PDF, 761 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

44.6 Bijlage 5 Aanvullend beroepschrift regio (reactie op verweerschrift) 2019-4-2.pdf

Raadsbrieven
44-6-Bijlage-5-Aanvullend-beroepschrift-regio-reactie-op-verweerschrift-2019-4-2-1.pdf PDF, 7.93 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

43. Raadsbrief Welkoop.pdf

Raadsbrieven
43-Raadsbrief-Welkoop-1.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

42. Raadsbrief witgoed fonds.pdf

Raadsbrieven
42-Raadsbrief-witgoed-fonds-1.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

41. Raadsbrief stand van zaken Herinrichting Centrumgebied Slochteren.pdf

Raadsbrieven
41-Raadsbrief-stand-van-zaken-Herinrichting-Centrumgebied-Slochteren-1.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

40. Raadsbrief kindcentrum Woldwijck 2.pdf

Raadsbrieven
40-Raadsbrief-kindcentrum-Woldwijck-2-1.pdf PDF, 67 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

39. Raadsbrief uitkomst aanbesteding uitvoering fase 2 Het Kielzog.pdf

Raadsbrieven
39-Raadsbrief-uitkomst-aanbesteding-uitvoering-fase-2-Het-Kielzog-1.pdf PDF, 66 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38. Raadsbrief motie bermbeheer.pdf

Raadsbrieven
38-Raadsbrief-motie-bermbeheer-1.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

38.1 Bijlage Motie maaibeleid schadelijke planten.pdf

Raadsbrieven
38-1-Bijlage-Motie-maaibeleid-schadelijke-planten-1.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

37. Raadsbrief aanbieding review SodM.pdf

Raadsbrieven
37-Raadsbrief-aanbieding-review-SodM-1.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

37.1 Kamerbrief review HRA.pdf

Raadsbrieven
37-1-Kamerbrief-review-HRA-1.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

37.2 Review HRA SodM.pdf

Raadsbrieven
37-2-Review-HRA-SodM-1.pdf PDF, 2.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

36. Raadsbrief aangepast PvA versterking.pdf

Raadsbrieven
36-Raadsbrief-aangepast-PvA-versterking-1.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

36.1 Aangepast Plan van Aanpak Versterkingsopgave versie 2019-03-19.pdf

Raadsbrieven
36-1-Aangepast-Plan-van-Aanpak-Versterkingsopgave-versie-2019-03-19-1.pdf PDF, 1.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35. Raadsbrief uitkomsten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019.pdf

Raadsbrieven
35-Raadsbrief-uitkomsten-Bestuurlijk-Overleg-11-maart-2019-1.pdf PDF, 212 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.1 Bijlage 1 Brief van de Minister van EZK van 13 maart 2019.pdf

Raadsbrieven
35-1-Bijlage-1-Brief-van-de-Minister-van-EZK-van-13-maart-2019-1.pdf PDF, 162 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.2 Bijlage 2 Aangepaste bestuursovereenkomst.pdf

Raadsbrieven
35-2-Bijlage-2-Aangepaste-bestuursovereenkomst-1.pdf PDF, 3.49 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.3 Bijlage 3 Een programma dat groeit.pdf

Raadsbrieven
35-3-Bijlage-3-Een-programma-dat-groeit-1.pdf PDF, 6.41 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.4 Bijlage 4 Uitgangspunten voor de governance van de versterking.pdf

Raadsbrieven
35-4-Bijlage-4-Uitgangspunten-voor-de-governance-van-de-versterking-1.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.5 Bijlage 5 Stand van zaken beoordelingscapaciteit.pdf

Raadsbrieven
35-5-Bijlage-5-Stand-van-zaken-beoordelingscapaciteit-1.pdf PDF, 251 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

35.6 Bijlage 6 Het Groninger Zorgakkoord 11 maart 2019.pdf

Raadsbrieven
35-6-Bijlage-6-Het-Groninger-Zorgakkoord-11-maart-2019-1.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

34. Raadsbrief overname Steendammmerbrug te Steendam van het waterschap Hunze en Aa's.pdf

Raadsbrieven
34-Raadsbrief-overname-Steendammmerbrug-te-Steendam-van-het-waterschap-Hunze-en-Aa-s-1.pdf PDF, 64 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

33. Raadsbrief convenant (bevings)bestendige zorg in Groningen.pdf

Raadsbrieven
33-Raadsbrief-convenant-bevings-bestendige-zorg-in-Groningen-1.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

33.1 Bijlage 1 Het Groninger Zorgakkoord 11 maart 2019.pdf

Raadsbrieven
33-1-Bijlage-1-Het-Groninger-Zorgakkoord-11-maart-2019-1.pdf PDF, 98 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

32. Programma gevolgen gaswinning versterking batch 1588 en convenant.pdf

Raadsbrieven
32-Programma-gevolgen-gaswinning-versterking-batch-1588-en-convenant-1.pdf PDF, 75 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

32.1 BIJLAGE Convenantstekst conceptversie 4 maart.pdf

Raadsbrieven
32-1-BIJLAGE-Convenantstekst-conceptversie-4-maart-1.pdf PDF, 2.45 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

31. raadsbrief aankondiging harmonisatie archeologiebeleid.pdf

Raadsbrieven
31-raadsbrief-aankondiging-harmonisatie-archeologiebeleid-1.pdf PDF, 82 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

31.1 Voorbereiding en planning archeologiebeleidsplan.pdf

Raadsbrieven
31-1-Voorbereiding-en-planning-archeologiebeleidsplan-1.pdf PDF, 89 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

30. Raadsbrief OW BP Hoogezand Stadshart Tussenhof.pdf

Raadsbrieven
30-Raadsbrief-OW-BP-Hoogezand-Stadshart-Tussenhof-1.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

29. Raadsbrief sluting huisartsenpost Hoogezand.pdf

Raadsbrieven
29-Raadsbrief-sluting-huisartsenpost-Hoogezand-1.pdf PDF, 88 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

28. Raadsbrief project Meer doen met nieuwkomers.pdf

Raadsbrieven
28-Raadsbrief-project-Meer-doen-met-nieuwkomers-1.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

28.1 Bijlage 1 Rapportage project Meer doen met Nieuwkomers.pdf

Raadsbrieven
28-1-Bijlage-1-Rapportage-project-Meer-doen-met-Nieuwkomers-1.pdf PDF, 300 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

27. Raadsbrief voorontwerp Bestemmingsplan KC Kolham.pdf

Raadsbrieven
27-Raadsbrief-voorontwerp-Bestemmingsplan-KC-Kolham-2.pdf PDF, 86 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

26. Raadsbrief jaarplan Veiligheid 2019.pdf

Raadsbrieven
26-Raadsbrief-jaarplan-Veiligheid-2019-1.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

26.1 BIJLAGE Integraal Jaarplan Veiligheid 2019 - gemeente Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
26-1-BIJLAGE-Integraal-Jaarplan-Veiligheid-2019-gemeente-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 470 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

25. raadsbrief Normenkader.pdf

Raadsbrieven
25-raadsbrief-Normenkader-1.pdf PDF, 137 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

24. Raadsbrief ML 2018.pdf

Raadsbrieven
24-Raadsbrief-ML-2018-1.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

23. raadsbrief eerste aanvraag NPG.pdf

Raadsbrieven
23-raadsbrief-eerste-aanvraag-NPG-1.pdf PDF, 248 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

22. Raadsbrief regeling stimulering ondernemersklimaat Slochteren 2019.pdf

Raadsbrieven
22-Raadsbrief-regeling-stimulering-ondernemersklimaat-Slochteren-2019-1.pdf PDF, 45 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

22.1 Bijlage collegevoorstel en raadsbrief februari 2019.pdf

Raadsbrieven
22-1-Bijlage-collegevoorstel-en-raadsbrief-februari-2019-1.pdf PDF, 25 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

21. raadsbrief decembercirculaire gemeentefonds 2018.pdf

Raadsbrieven
21-raadsbrief-decembercirculaire-gemeentefonds-2018-1.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

20. Raadsbrief Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation Meeden.pdf

Raadsbrieven
20-Raadsbrief-Ontwerpbestemmingsplan-Transformatorstation-Meeden-1.pdf PDF, 63 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

19. Raadsbrief NPG.pdf

Raadsbrieven
19-Raadsbrief-NPG-1.pdf PDF, 209 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

18. najaarsrapportage Omgevingsdienst Groningen.pdf

Raadsbrieven
18-najaarsrapportage-Omgevingsdienst-Groningen-1.pdf PDF, 120 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

17. Raadsbrief Ontwerp Verzamelbestemmingsplan 2018.pdf

Raadsbrieven
17-Raadsbrief-Ontwerp-Verzamelbestemmingsplan-2018-1.pdf PDF, 81 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

16. Taakstelling huisvesten statushouders.pdf

Raadsbrieven
16-Taakstelling-huisvesten-statushouders-1.pdf PDF, 80 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

16.1 RB Bijlage 1 Rapportage realisatie taakstelling juli - dec 2018.pdf

Raadsbrieven
16-1-RB-Bijlage-1-Rapportage-realisatie-taakstelling-juli-dec-2018-1.pdf PDF, 74 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

15. Middelen IBOR.pdf

Raadsbrieven
15-Middelen-IBOR-1.pdf PDF, 68 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14. Raadsbrief Voortgangsnotitie Kans voor de Veenkoloniën.pdf

Raadsbrieven
14-Raadsbrief-Voortgangsnotitie-Kans-voor-de-Veenkolonien-1.pdf PDF, 133 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14.1 Bijlage 1 Voortgangsnotitie Kans voor de Veenkoloniën.pdf

Raadsbrieven
14-1-Bijlage-1-Voortgangsnotitie-Kans-voor-de-Veenkolonien-1.pdf PDF, 224 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14.2 Bijlage 2 Uitgangspunten derde fase KvDVK 17102018.pdf

Raadsbrieven
14-2-Bijlage-2-Uitgangspunten-derde-fase-KvDVK-17102018-1.pdf PDF, 112 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14.3 Bijlage 3 governance structuur kvdvk fase 3_def.pdf

Raadsbrieven
14-3-Bijlage-3-governance-structuur-kvdvk-fase-3-def-1.pdf PDF, 161 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

14.4 Bijlage 4 Krant van de Veenkoloniën.pdf

Raadsbrieven
14-4-Bijlage-4-Krant-van-de-Veenkolonien-1.pdf PDF, 1.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

13. Proces recreatiewoningen en bedrijvigheid recreatiegebied Meerwijck.pdf

Raadsbrieven
13-Proces-recreatiewoningen-en-bedrijvigheid-recreatiegebied-Meerwijck-1.pdf PDF, 93 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

12. Raadsbrief Jaarrekening 2017 Stichting Kielzog.pdf

Raadsbrieven
12-Raadsbrief-Jaarrekening-2017-Stichting-Kielzog-1.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

12.1 Bijlage 1 Controleverklaring 2017 St. Kielzog.pdf

Raadsbrieven
12-1-Bijlage-1-Controleverklaring-2017-St-Kielzog-1.pdf PDF, 1.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

12.2 Bijlage 2 Gewaarmerkte jaarrekening 2017 St. Kielzog.pdf

Raadsbrieven
12-2-Bijlage-2-Gewaarmerkte-jaarrekening-2017-St-Kielzog-1.pdf PDF, 9.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

11. verzoek verlenging recht van opstal Noorderweg 1 Slochteren.pdf

Raadsbrieven
11-verzoek-verlenging-recht-van-opstal-Noorderweg-1-Slochteren-1.pdf PDF, 76 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

10. Evaluatie pilot Ondersteuner Jeugd en gezin.pdf

Raadsbrieven
10-Evaluatie-pilot-Ondersteuner-Jeugd-en-gezin-1.pdf PDF, 95 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

10.1 Oplegmemo Concept rapport pilot OJG 08112018.pdf

Raadsbrieven
10-1-Oplegmemo-Concept-rapport-pilot-OJG-08112018-1.pdf PDF, 277 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

10.2 Eindrapportage Project Ondersteuning Jeugd15112018.pdf

Raadsbrieven
10-2-Eindrapportage-Project-Ondersteuning-Jeugd15112018-1.pdf PDF, 348 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

09. Voortgangsproject Stadshart Noord.pdf

Raadsbrieven
09-Voortgangsproject-Stadshart-Noord-1.pdf PDF, 65 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

08. Raadsbrief Planproces Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen.pdf

Raadsbrieven
08-Raadsbrief-Planproces-Duurzaamheidsvisie-Midden-Groningen-1.pdf PDF, 53 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

08.1 Planproces Duurzaamheidsvisie.pdf

Raadsbrieven
08-1-Planproces-Duurzaamheidsvisie-1.pdf PDF, 431 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

08. Raadsbrief debiteurenincasso van bijstandsvorderingen.pdf

Raadsbrieven
08-Raadsbrief-debiteurenincasso-van-bijstandsvorderingen-1.pdf PDF, 318 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

07. Raadsbrief aanvulling antwoord college Groningen Fonds Tekortgemeenten