Raadsnieuws januari 2021

04 februari 2021

Raadsnieuwsklein

Op 28 januari kwam de gemeenteraad (digitaal) bijeen voor de eerste raadsvergadering van 2021. Voorzitter was burgemeester Adriaan Hoogendoorn en er waren 29 raadsleden aanwezig. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Nieuwe benoemingen

Door het vertrek van de raadsleden Gerard Renkema (D66) en Hans Haze (GemeenteBelangen) moet een aantal functies opnieuw ingevuld worden. De raad heeft ingestemd met de volgende benoemingen:
- Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad: Dhr. M.W. van der Meijden (CDA)
- Lid van de agendacommissie: Dhr. M.W. van der Meijden (CDA)
- Lid van de agendacommissie: Mevr. M.E. Bosman (GroenLinks)
- Lid van de vertrouwenscommissie : Dhr. M. Ploeger (GemeenteBelangen)
- Lid van de auditcommissie: Dhr. M. Paapst (D66)

Mogelijk nieuw windpark

Afgelopen weekend ontstond onder inwoners van Midden-Groningen onrust over een mogelijk nieuw windmolenpark in de driehoek Hellum-Schildwolde-Noordbroek. Reden voor een tweetal fracties om verantwoordelijk wethouder Borg hierover een aantal kritische vragen te stellen. De raad heeft namelijk unaniem besloten dat er geen ruimte is voor nieuwe windparken in Midden-Groningen. De wethouder benadrukt dat de mogelijke investeerders geen contact met de gemeente hebben opgenomen. De bestemmingsplannen laten geen ruimte voor nieuwe windparken en de gemeente is ook niet voornemens die aan te passen. De wethouder zegt ook toe de onrust onder inwoners van Midden-Groningen weg te willen nemen door hierover duidelijk te communiceren.


“Skaeve Huse” in Harkstede

Een inwoner van Midden-Groningen spreekt in over de zorgen die in Harkstede leven rondom de bouw van het Skaeve Huse. Het Skaeve Huse moet ruimte gaan bieden aan psychiatrische patiënten met diverse onderliggende problematiek. Er is inmiddels een petitie tegen de bouw die door 2.000 inwoners van Harkstede is ondertekend. Het besluit moet echter genomen worden door de gemeente Groningen, omdat Skaeve Huse op haar grond wordt gebouwd. Wethouder Boersma geeft aan dat ze hierover in nauw contact zijn met de gemeente Groningen en zeker de zorgen van de inwoners van Harkstede uiten. Er wordt van februari tot en met mei 2021 een onafhankelijk omgevingsonderzoek gehouden om te kijken of deze locatie geschikt is. Op basis hiervan zal de raad van Groningen in juni een besluit nemen.


Kredietaanvraag terreininrichting 2e fase Kielzog

Op dit moment wordt er druk gebouwd aan het nieuwe “Huis van Cultuur en Bestuur”, oftewel het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. Daarbij horen ook de inrichting van een binnentuin en de groenvoorziening en parkeerplaatsen rondom het nieuwe gemeentehuis. Er was discussie in de raad over de binnentuin, omdat deze niet openbaar toegankelijk zal zijn. De benodigde financiering hiervoor is daarom uit deze kredietaanvraag verwijderd. Hierdoor geeft een meerderheid van de raad alsnog haar goedkeuring aan het college voor deze zogenaamde “kredietaanvraag 2e fase Kielzog”.


Lokaal Programma Plan “Hart voor Midden-Groningen” (NPG)

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft het lokale plan van Midden-Groningen voor het NPG (Hart voor Midden-Groningen) in december goedgekeurd. De raad heeft de taak om het lokale plan in deze raadsvergadering officieel vast te stellen. Een meerderheid van de raad stemt hiermee in en hierdoor kan het college met de uitvoering van de plannen beginnen.

Moties

Een meerderheid van de raad vindt wel dat de tussenkomst van het NPG-bestuur en de beoordelingscommissie zorgen voor extra bureaucratie. Dat maakt het voor de raad lastig om haar taken (met name het budgetrecht) goed uit te kunnen voeren. In een motie hierover roept de raad het college op om ervoor te zorgen dat het bestuur van het NPG een kleinere rol krijgt en de beoordeling van projecten vooral aan de raad overlaat.

De voortgang van de versterking is altijd een voorwaarde geweest voor de plannen uit het lokale programmaplan van de NPG. Een motie om het verloop van de versterking als voorwaarde te stellen voor de uitvoering van het lokale NPG-plan wordt echter verworpen. De versterking loopt niet zoals verwacht, maar een meerderheid van de raad wil niet dat dit vertragend werkt voor de uitvoering van de projecten die nu goedgekeurd zijn door het NPG.

Situatie financiering N33

De raad van Midden-Groningen is zeer teleurgesteld over het besluit van de provincie om het geld voor de verdubbeling van de N33 in te zetten voor de tekorten bij het project Ring Zuid in de stad Groningen. Meerdere fracties roepen het college van Midden-Groningen via een motie op om er bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen met een alternatief financieel voorstel te komen voor de verdubbeling van de N33. De motie wordt unaniem aangenomen.

Agenda van de Raad

Op 11 februari staat er een raadscommissievergadering op de agenda. Hierin worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

• Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Woldwijck 2
Op 30 januari heeft de raad van Midden-Groningen het bestemmingsplan Woldwijck 2 vastgesteld. Naar aanleiding van een tegen dit plan ingediend beroep heeft de Raad van State een gebrek in het besluit geconstateerd. De gemeente moet dit gebrek herstellen. Zodoende is dit bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht.
• Ouderenbeleid Midden-Groningen 2021-2024
In de gemeente Midden-Groningen werken we met inclusief beleid. Dit houdt in dat we niet voor alle groepen in onze samenleving apart beleid maken. Voor de groep ouderen hebben we echter een uitzondering gemaakt, omdat er grote maatschappelijke vraagstukken op diverse terreinen liggen die het dagelijks leven van ouderen raken.

Voorjaarsvakantie

De gemeenteraad is op reces tijdens de voorjaarsvakantie van 22 t/m 26 februari 2021.

Het verslag is verschenen in de Regiokrant van 3 februari. Bekijk hier de PDF.

Terug