Raadsnieuws 1 april 2021

13 april 2021

Raadsnieuwsklein

Op 1 april kwam de gemeenteraad (digitaal) bijeen voor de raadsvergadering. Voorzitter was burgemeester Adriaan Hoogendoorn en er waren 30 raadsleden aanwezig.

Inspreekrecht

Er zijn negen insprekers voor deze raadsvergadering. De voorzitter stelt voor om de zes insprekers voor het onderwerp De Leine aan het woord te laten bij het desbetreffende agendapunt. Ook zijn er twee insprekers over het beleid rondom zonneparken die aan het woord komen bij het agendapunt over de ingekomen stukken.

Studieplekken in Hoogezand

Mevrouw Lubbers spreekt in over een burgerinitiatief dat zij is gestart met als thema ˝Student uit isolement˝. Studenten voelen zich door de situatie rondom Covid-19 minder verbonden, betrokken en gemotiveerd en eenzaam. Hiervoor is mevr. Lubbers gestart met een pilot om studieplekken voor studenten te creëren in Hoogezand. Uit onderzoek blijkt dat er zeker 1000 studenten van de Hanzehogeschool in Midden-Groningen wonen. Kortom, de behoefte lijkt aanwezig. Sinds december mogen onderwijsactiviteiten in groepen weer volgens de Covid-19 regels. Ze wil het aantal studieplekken graag uitbreiden en hoopt dat de gemeente(raad) mee wil denken om dit mogelijk te maken. De meeste fracties reageren positief en afgesproken wordt dat de griffie contact opneemt met mevr. Lubbers voor het vervolg.

Vragenuur

Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft vragen gesteld aan wethouder Van Schie over de woningbouw in de gemeente Midden-Groningen. In een artikel in het Dagblad van het Noorden over woningbouw in de regio Assen-Groningen wekt ze de indruk dat de focus ligt op Hoogezand voor de gemeente Midden-Groningen. Tijdens de vergadering legt wethouder Van Schie uit dat dat woningbouw in de kernen en dorpen heel belangrijk is voor de leefbaarheid en dat dit uitgebreid aan bod komt in de toekomstige Woonvisie van de gemeente Midden-Groningen. Hierover volgt in november een bijeenkomst.

 Ingekomen stukken

Raadsbrief 264: Afhandeling initiatieven zonneparken

Het beleid rondom zonneparken in de gemeente Midden-Groningen is in november 2019 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er ruimte is voor 600 hectare zonneparken in de gemeente. Met de huidige ingediende (kansrijke) initiatieven is al 500 hectare bereikt. De gemeente stelt op dit moment geen verdere medewerking te geven aan nieuwe grootschalige initiatieven totdat ze een standpunt heeft ingenomen over de afhandeling van de huidige initiatieven.

Dhr. Lanting van het bestuur van Duurzaam Menterwolde spreekt in over deze raadsbrief. Volgens hem zet deze brief een rem op zonneparken in Midden-Groningen: Niet alle kansrijke plannen gaan door en ook grootschalige projecten kunnen via lokaal eigendom uitgevoerd worden. Kortom; hij zou deze raadsbrief graag op de agenda van de raadscommissie willen zien.

Dhr. Van der Veen van Solarcentury uit ook zijn zorgen over deze raadsbrief. Zijn bedrijf is namelijk bezig met de ontwikkeling van een gebied van 85 hectare in het zogenaamde zoekgebied ´i´, ten zuiden van het spoor van de N33.

Een aantal fracties heeft al het verzoek ingediend om deze raadsbrief op de agenda van de raadscommissie te zetten. Zij vinden dat het aangegeven zoekgebied geen vrijbrief is voor het vestigen van zonneparken. Ook is het belangrijk om te bepalen wat de rol van college en raad is om problemen in de toekomst te voorkomen en zelf invloed te houden op de plaats van zonneparken in de gemeente Midden-Groningen.

 Raadsbrief 261: Beleidsregel handhaving recreatieverblijven

Een aantal fracties heeft vragen gesteld over raadsbrief 261 met betrekking tot de handhaving op recreatieverblijven. Volgens de fracties zou er een handhavingsverordening moeten komen en ontbreekt er beleid voor handhaving. Wethouder Boersma laat weten dat het college de bevoegdheid heeft om handhavend op te treden tegen met bestemmingsplan strijdig gebruik. Zij is gebaseerd op artikel 125 Gemeentewet j⁰ artikel 5:32 Awb, artikel 2.1 Wabo en 2.3 Wabo. De raad is hiertoe niet bevoegd, wel heeft zij een kaderstellende en controlerende functie. Het is het voornemen om op 20 mei het beleid rondom handhaving op recreatieverblijven in de raadscommissie te bespreken.

Hamerstukken

Een aantal zaken die al afdoende zijn behandeld in de raadscommissie worden in deze raadsvergadering afgedaan als hamerstuk. Ook de grondverwerving voor de uitbreiding van Overschild-Graauwedijk wordt hieraan toegevoegd, omdat er geen vragen meer zijn van de fracties.

Initiatiefvoorstel bungalowpark De Leine

De fracties van Gemeentebelangen Midden-Groningen, VVD Midden-Groningen en GroenLinks Midden-Groningen hebben een initiatiefvoorstel gedaan om te komen tot een dubbelbestemming (recreatie en permanent wonen) voor bungalowpark De Leine. Doordat dit een initiatiefvoorstel van een aantal fracties betreft, is het een debat van de raad. De wethouder kan alleen vragen beantwoorden op de zienswijze die het college heeft gegeven op het initiatiefvoorstel.

De initiatiefnemers geven een inleiding op hun voorstel waarin zij aangeven dat het besluit over De Leine in 2017 niet op juiste gronden is genomen. De gemeente heeft aangegeven vanaf juni 2021 te gaan handhaven. De gevolgen voor de bewoners van De Leine zijn volgens hen onevenredig groot. Een bestemming waarbij permanent wonen ook wordt toegestaan zal vele problemen voorkomen.

Een zestal insprekers geeft zijn/haar mening over de situatie rondom De Leine en de gevolgen hiervan voor zowel de bewoners als de ondernemers in de omgeving. Een van de insprekers geeft aan dat als dubbelbestemming wordt toegestaan voor De Leine, dit ook moet gaan gelden voor bijvoorbeeld Klein Scheveningen. De bewoners en de ondernemers blijken van mening te verschillen over de toekomst van De Leine.

Als de fracties mogen reageren op het initiatiefvoorstel blijkt dat alleen Leefbaar Midden-Groningen de initiatiefnemers ondersteunt. De andere fracties blijven achter het besluit uit 2017 staan. Dit betekent dat het initiatiefvoorstel geen meerderheid krijgt en wordt verworpen.

Het verslag is verschenen in de Regiokrant van 7 april 2021. Bekijk de PDF hier.

Terug naar nieuws