Raadsnieuws 29 april 2021

18 mei 2021

Raadsnieuwsklein

Op 29 april kwam de gemeenteraad (digitaal) bijeen voor de raadsvergadering. Voorzitter was burgemeester Adriaan Hoogendoorn en er waren 30 raadsleden aanwezig.

Inspreekrecht

Er zijn vier insprekers voor deze raadsvergadering. Drie insprekers mogen inspreken als hun onderwerp aan bod komt op de agenda. Dhr. Joosten uit Westerbroek mag gelijk inspreken.

Bewaar tegen terrasuitbreiding Dorpshuis Westerbroek

Dhr. Joosten uit Westerbroek wil graag inspreken over de brief die hij in december naar het college heeft gestuurd. Hierin maakt hij bezwaar tegen de terrasuitbreiding van het Dorpshuis in Westerbroek. De omwonenden hebben op dit moment al veel overlast van het terras en willen liever geen uitbreiding. Burgmeester Hoogendoorn laat weten dat de terrasvergunning is afgegeven en dat omwonenden daar bezwaar tegen kunnen indienen. Dhr. Joosten laat weten dat het contact met de gemeente over dit onderwerp zeer moeizaam verloopt. Uit de discussie blijkt dat de burgemeester Hoogendoorn de brief inderdaad heeft gemist, maar dat hij inmiddels een excuusbrief heeft verzonden.

Vragenuur

Centralisatie dienstverlening

PvdA Midden-Groningen heeft vragen gesteld over de centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten in Hoogezand. Ze maken zich zorgen over de dienstverlening richting de inwoners. Burgemeester Hoogendoorn geeft aan dat de gemeentehuizen in Slochteren en Muntendam inderdaad gaan sluiten. Echter, de dienstverlening rondom burgerzaken wordt gecentraliseerd in Hoogezand. Dat zorgt ervoor dat er ruimere openingstijden gehanteerd kunnen worden. Ook wordt er ingezet op meer digitale dienstverlening. Voor bewoners die niet mobiel zijn, is er de mogelijkheid om het paspoort of id-kaart thuis te laten bezorgen. De PvdA geeft aan dat er bij de herindeling is afgesproken dat er steunpunten zouden blijven in zowel Slochteren als Menterwolde. Het college geeft aan dat dit te kostbaar is gebleken en dat ze voor deze andere manier kiest.

Situatie Overschild

PvdA Midden-Groningen, gesteund door bijna alle andere fracties, heeft vragen gesteld over de schrijnende situatie rondom de versterkingsoperatie in Overschild. Alle fracties hebben hierover mails en brieven van inwoners gekregen. De bewoners geven hierin aan enorm veel stress te hebben door de vele onzekerheden en de financiële problemen waar ze tegen aan lopen. Het gaat met name om het feit dat de bouwkosten gestegen zijn, waarvoor de bewoners nu zelf opdraaien. Ook krijgen ze vaak niet hetzelfde aantal m2 terug dat ze hadden, terwijl dat duidelijk is afgesproken. De Tweede Kamer heeft ook een amendement aangenomen op de Tijdelijk Wet Versterking, waarin staat dat inwoners terug moeten krijgen wat ze hadden qua woning. Het probleem is echter dat deze wet pas 1 juni in werking treedt. Wethouder van Schie geeft aan op de hoogte te zijn en alles in het werk te stellen om deze problemen op te lossen. Ze geeft aan dat de aardbevingsgemeenten in gesprek zijn met het Rijk hierover.

Ingekomen stukken

Noodkreet uit Overschild

Mevrouw Folkersma spreekt in naar aanleiding van de brief die ze naar de raad heeft gestuurd. Het gaat hier om de ervaringen van haar familie bij de versterkingsoperatie in Overschild. In haar persoonlijke verhaal komt alles naar voren dat in het vragenuur ook besproken is over de versterkingsoperatie in Overschild. Onzekerheid, stress en een tekort van 120.000 Euro om dezelfde woning, met hetzelfde aantal vierkante meters terug te kunnen bouwen.

Menstruatiearmoede in Midden -Groningen

Mevrouw van Oest spreekt in over haar actie “Bloedserieus Midden-Groningen” voor de Voedselbank. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat dit probleem ook zeker speelt in onze gemeente. Ze wil dit door in te spreken uit de taboesfeer halen en onder de aandacht brengen van de raad.

Hamerstukken

Een aantal zaken die al afdoende zijn behandeld in de raadscommissie worden in deze raadsvergadering afgedaan als hamerstuk.

Rekenkamerrapport Armoedebeleid

De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Groningen heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het armoedebeleid. De conclusie is dat de gemeente het beleid uitvoert volgens de geldende regels, maar dat het armoedebeleid ondersneeuwt in de brede aanpak van het sociale domein. Uit de raadscommissievergadering is naar voren gekomen dat de raad meer sturing wil op de resultaten om betere keuzes te kunnen maken binnen het beleid. Een amendement van Gemeentebelangen en de SP roept op om de werkgroep Sociaal Domein samen met de Auditcommissie te laten kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.

Inspreekreactie

De voorzitter van de raad leest de inspreekreactie voor van mevrouw Middelveld over haar ervaringen met het armoedebeleid in de gemeente Midden-Groningen. Ze geeft aan dat ouderen en mensen met een beperking vaak worden vergeten. Veel kosten worden niet meer of minder vergoed of ergens anders ondergebracht. Het resultaat is dat er steeds minder vergoed wordt.

Kredietaanvraag Nationaal Programma Groningen (deel 1)

In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst voor het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het nationaal programma moet Groningen een nieuw structureel perspectief bieden op economie, energietransitie en leefbaarheid. Midden-Groningen heeft de eerste 13 projectvoorstellen ingediend bij het NPG. Deze zijn positief beoordeeld. Daarmee zijn de bijbehorende middelen beschikbaar gesteld aan Midden-Groningen. Om de projecten tot uitvoer te kunnen brengen, dienen de middelen door de raad beschikbaar te worden gesteld aan het college. De raad geeft deze toestemming met een meerderheid van stemmen.

Benoeming vertrouwenscommissie

Dhr. Lutterop (D66) wordt bij acclamatie (dus zonder hoofdelijke stemming) benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie van de raad.

Moties

De fracties hebben een drietal moties ingebracht voor deze raadsvergadering: 

1.    Behoud openstelling Publiekszaken in Slochteren en Muntendam

Gemeentebelangen en GroenLinks dienen een motie in om de openstelling van publiekszaken te behouden voor Slochteren en Muntendam. Het college heeft voorgesteld om publiekszaken te centraliseren in het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. Burgemeester Hoogendoorn legt uit dat het college heeft gekozen voor een andere aanpak m.b.t. burgerzaken. Hierbij spelen kostenoverweging, meer digitalisering, meer maatwerk en meer ruimte voor opening in Hoogezand een belangrijke rol. Een meerderheid van de fracties wijst deze motie af.

2.    Openingstijden Publieksbalie Hoogezand

CDA en SP stellen voor om te kijken naar de mogelijkheden om de openingstijden van de publieksbalie in het nieuwe gemeentehuis te verruimen met twee avonden en een middag. Deze motie wordt met een nipte stemverhouding (16 voor, 14 tegen) aangenomen.

3.    Handhaving windmolens Eekerpolder

Gemeentebelangen wil samen met een meerderheid van de fracties dat het college streng gaat handhaven op de windmolenparken in de gemeente. De wit knipperende verlichting past niet in het inpassingsplan. Ook is de gezondheid van de inwoners in het geding. Wethouder Boersma geeft aan dat de gemeente de handhavingsprocedure in werking heeft gezet en dat de betrokken ontwikkelaars binnen vier weken de verlichting uit moeten zetten, anders volgen nieuwe stappen. De raad roept het college unaniem op om gelijk in actie te komen om de gezondheid van haar inwoners niet verder in gevaar te brengen.

Het verslag is verschenen in de Regiokrant van 19 mei. Bekijk hier de PDF.

 

 

Terug naar nieuws