Terugblik raadsvergadering 22 december 2022

11 januari 2023

Terugblik raadsvergadering

Terugblik raadsvergadering 22 december 2022

Op 22 december was de laatste vergadering van de gemeenteraad in 2022. Op de agenda stond onder andere de visie vrijetijdseconomie. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn was voorzitter van de vergadering.

Visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie

Wat zijn de visie en uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie?

Midden-Groningen wil de vrijetijdssector en het toerisme aanmoedigen. Dit draagt namelijk bij aan de lokale economie, de brede welvaart en het aantal banen. In de visie wordt beschreven waar de gemeente naartoe wil. In de uitvoeringsagenda staat hoe de gemeente daar vervolgens komt. Midden-Groningen moet door de plannen in de visie nog aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. Daarvoor zet de gemeente in op onder meer landschap, cultuur en evenementen.

Wat vindt de gemeenteraad?

In de raad werd over het algemeen positief gesproken over de visie. De discussie ging vooral over de toegang tot evenementen voor mensen met een kleine portemonnee. Ook de vaste bewoning op recreatieve bungalowparken was een belangrijk onderwerp van gesprek. De fracties van ChristenUnie, D66, PvdA, SP en GroenLinks hebben met een amendement succesvol voorgesteld het deel over de permanente bewoning van recreatieparken uit de visie te halen. Hierover kan op een later moment verder worden gesproken. De aangepaste visie is vervolgens aangenomen met steun van alle aanwezige raadsleden.

Andere onderwerpen

De raad heeft daarnaast ingestemd met de volgende voorstellen:

  • Het bestemmingsplan voor de geluidzone van transformatorstation Avermieden. Dit is een nieuw elektriciteitsstation in Scheemda waarmee het stroomnet wordt uitgebreid.
  • Een aangepaste nota duurzaam grondbeleid. Hierin staan regels over de verkoop en verdeling van gronden van de gemeente voor onder andere woningen.
  • De grondexploitatie voor de ontwikkeling van het tweede deel van de wijk Vosholen. Dit gaat over de kosten en opbrengsten van de grondverkoop. Nu kunnen de woningbouwplannen worden besproken met omwonenden en verder worden uitgewerkt.
  • Een wijziging van de statuten (regels) van de Scholengroep Openbaar Primair Onderwijs (OPRON).
  • Het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2023. In dit plan staat beschreven welke adressen door de Nationaal Coördinator Groningen beoordeeld en mogelijk versterkt moeten worden. Dit als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning.
  • De belastingverordeningen voor het komende jaar. Dit gaat om belastingen en inkomsten van de gemeente. Denk aan bijvoorbeeld de rioolheffing en de kosten van een paspoort. Met dit geld kunnen gemeentelijke taken betaald worden. Verschillende partijen stelden voor om de inkomsten uit de toeristenbelasting alleen te besteden aan marketing en toerisme. Hier wordt bij de voorjaarsnota verder over gesproken.
  • De slotwijziging van de begroting van 2022. Dit gaat om enkele laatste wijzigingen in die begroting. Er worden twee nieuwe reserves ingesteld, voor het ‘Gebiedsfonds windpark N33’ en het ‘Maatwerk Fonds Energiecrisis’.
  • De verordeningen Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat vooral om enkele aanpassingen in de tekst.

De fracties van de VVD, CDA en Boer & Burger Partij Midden-Groningen hebben opgeroepen er bij de provincie op aan te dringen maatregelen te nemen rondom de wolf. Een nieuw te starten ‘wolvencommissie’ moet helpen te beschermen tegen de wolf. De motie is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Wilt u alle uitslagen van de stemmingen, stukken en besluiten nog eens rustig bekijken? Klik dan hier. Op deze pagina kunt u de raadsvergadering ook (in delen) terugzien.

Terug naar nieuws