Terugblik raadsvergadering 9 maart 2023

15 maart 2023

Terugblik raadsvergadering

Terugblik raadsvergadering 9 maart 2023

Op donderdag 9 maart vergaderde de gemeenteraad over onder andere de omgevingswet en de omgevingsvisie. Daarnaast kwam de gezamenlijke verklaring van volksvertegenwoordigers en bestuurders over de parlementaire enquête gaswinning aan bod. Lees hieronder een uitgebreide terugblik op de raadsvergadering.

Gast van de Raad

Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben 13 inwoners deelgenomen aan ‘Gast van de Raad’. Zij werden onder het genot van een hapje en een drankje door twee raadsleden en de griffier bijgepraat over het werk van de gemeenteraad. Ook konden zij kennismaken met de burgemeester. Wilt u ook eens deelnemen aan Gast van de Raad? Geef u op bij de griffie via griffie@middengroningen.nl of (0598) 37 36 67.

Verklaring naar aanleiding van parlementaire enquête gaswinning

Samen met Provinciale Staten, de gemeenteraden, de colleges en de waterschappen in de provincie heeft de raad een verklaring afgegeven over de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning. Hierin roepen de lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders op de conclusies over te nemen en uiterlijk in september dit jaar een plan van aanpak te presenteren. ‘Ain Pronkjewail in golden raand blieft Grönnen, Stad en Ommelaand,’ zoals raadslid Niels Joostens het namens de gemeenteraad verwoordde. De volledige verklaring is hier te lezen.

Hoe richten we de leefomgeving in?

Een brede blik op de leefomgeving, dat is het idee achter de nieuwe omgevingswet en -visie. Waar nu nog apart wordt gekeken naar bijvoorbeeld water, wonen en milieu, gebeurt dit straks in samenhang. De maatschappelijke doelen die de gemeenten wil bereiken staan daarbij centraal.

In aanloop naar de nieuwe omgevingsvisie heeft de gemeente inwoners gevraagd om mee te doen. Dit is gebeurd aan de hand van gespreksavonden, expertbijeenkomsten en een digitale vragenlijst. De waarden die hieruit naar voren zijn gekomen, worden bij toekomstige keuzes over de ruimtelijke inrichting betrokken. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Daarnaast is de raad ook akkoord gegaan met het voorstel om de besluitvorming over bepaalde onderdelen over te dragen aan het college, de regels rond nadeelcompensatie en de instelling van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Andere onderwerpen

De raad heeft daarnaast ingestemd met onder meer de volgende voorstellen:

  • De vervolgaanpak om in diverse dorpen en buurten aan de slag te gaan met het besparen van energie en het aardgasvrij maken van woningen.
  • De evaluatie van het beleid rond afval in de afgelopen twee jaar. Deze evaluatie gaat onder meer over afvalscheiding en de kosten van het afvalbeheer.
  • Een wijziging van de begroting om 2 miljoen euro in te zetten voor financiële noodsteun aan huishoudens, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemingen om de hoge energielasten te dempen. De fracties van ChristenUnie, D66, SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben met een aangenomen motie verzocht te bekijken of de energietoeslag in 2023 voor dezelfde inkomens kan gelden als in 2022.
  • Een lening voor inwoners van Steendam en Tjuchem om hen te stimuleren hun woningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Daarbij is een amendement van de CDA-fractie aangenomen zodat er één aanvraag per woning kan worden gedaan.
  • De benoeming van plaatsvervangend commissielid mevrouw Postma voor de fractie van GroenLinks.

Wilt u alle uitslagen van de stemmingen, stukken en besluiten nog eens rustig bekijken? Klik dan hier. Op deze pagina kunt u de raadsvergadering ook (in delen) terugzien.

Terug naar nieuws